Summer SALE
Fabryka abstrakcyjna

Fabryka abstrakcyjna w języku Ruby

Fabryka abstrakcyjna jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który pozwala tworzyć rodziny spokrewnionych ze sobą obiektów bez określania ich konkretnych klas.

Fabryka abstrakcyjna definiuje interfejs służący tworzeniu poszczególnych produktów, ale pozostawia faktyczne tworzenie produktów konkretnym klasom fabrycznym. Każdy typ fabryki odpowiada jednemu z wariantów produktu.

Kod klienta wywołuje metody kreacyjne obiektu fabrycznego zamiast tworzyć produkty bezpośrednio — wywołując konstruktor (za pomocą operatora new). Skoro dana fabryka odpowiada jednemu z wariantów produktu, to wszystkie jej produkty będą ze sobą kompatybilne.

Kod klienta współpracuje z fabrykami i produktami wyłącznie poprzez ich abstrakcyjne interfejsy. Dzięki temu jeden klient jest kompatybilny z wieloma różnymi produktami. Wystarczy stworzyć nową konkretną klasę fabryczną i przekazać ją kodowi klienta.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wiele frameworków i bibliotek korzysta z niego by umożliwić rozszerzanie i dostosowywanie swoich standardowych komponentów.

Identyfikacja: Ten wzorzec można łatwo rozpoznać na podstawie metod zwracających obiekt fabryczny, który potem służy tworzeniu konkretnych pod-komponentów.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Fabryka abstrakcyjna ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Abstract Factory interface declares a set of methods that return different
# abstract products. These products are called a family and are related by a
# high-level theme or concept. Products of one family are usually able to
# collaborate among themselves. A family of products may have several variants,
# but the products of one variant are incompatible with products of another.
class AbstractFactory
 # @abstract
 def create_product_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 def create_product_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Factories produce a family of products that belong to a single
# variant. The factory guarantees that resulting products are compatible. Note
# that signatures of the Concrete Factory's methods return an abstract product,
# while inside the method a concrete product is instantiated.
class ConcreteFactory1 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA1.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB1.new
 end
end

# Each Concrete Factory has a corresponding product variant.
class ConcreteFactory2 < AbstractFactory
 def create_product_a
  ConcreteProductA2.new
 end

 def create_product_b
  ConcreteProductB2.new
 end
end

# Each distinct product of a product family should have a base interface. All
# variants of the product must implement this interface.
class AbstractProductA
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def useful_function_a
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductA1 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A1.'
 end
end

class ConcreteProductA2 < AbstractProductA
 def useful_function_a
  'The result of the product A2.'
 end
end

# Here's the the base interface of another product. All products can interact
# with each other, but proper interaction is possible only between products of
# the same concrete variant.
class AbstractProductB
 # Product B is able to do its own thing...
 def useful_function_b
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # ...but it also can collaborate with the ProductA.
 #
 # The Abstract Factory makes sure that all products it creates are of the same
 # variant and thus, compatible.
 def another_useful_function_b(_collaborator)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
class ConcreteProductB1 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B1.'
 end

 # The variant, Product B1, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A1. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B1 collaborating with the (#{result})"
 end
end

class ConcreteProductB2 < AbstractProductB
 # @return [String]
 def useful_function_b
  'The result of the product B2.'
 end

 # The variant, Product B2, is only able to work correctly with the variant,
 # Product A2. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
 # argument.
 def another_useful_function_b(collaborator)
  result = collaborator.useful_function_a
  "The result of the B2 collaborating with the (#{result})"
 end
end

# The client code works with factories and products only through abstract types:
# AbstractFactory and AbstractProduct. This lets you pass any factory or product
# subclass to the client code without breaking it.
def client_code(factory)
 product_a = factory.create_product_a
 product_b = factory.create_product_b

 puts product_b.useful_function_b
 puts product_b.another_useful_function_b(product_a)
end

# The client code can work with any concrete factory class.
puts 'Client: Testing client code with the first factory type:'
client_code(ConcreteFactory1.new)

puts "\n"

puts 'Client: Testing the same client code with the second factory type:'
client_code(ConcreteFactory2.new)

output.txt: Wynik działania

Client: Testing client code with the first factory type:
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type:
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)

Fabryka abstrakcyjna w innych językach

Fabryka abstrakcyjna w języku C# Fabryka abstrakcyjna w języku C++ Fabryka abstrakcyjna w języku Go Fabryka abstrakcyjna w języku Java Fabryka abstrakcyjna w języku PHP Fabryka abstrakcyjna w języku Python Fabryka abstrakcyjna w języku Rust Fabryka abstrakcyjna w języku Swift Fabryka abstrakcyjna w języku TypeScript