Wiosenna WYPRZEDAŻ
Fabryka abstrakcyjna

Fabryka abstrakcyjna w języku Python

Fabryka abstrakcyjna jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który pozwala tworzyć rodziny spokrewnionych ze sobą obiektów bez określania ich konkretnych klas.

Fabryka abstrakcyjna definiuje interfejs służący tworzeniu poszczególnych produktów, ale pozostawia faktyczne tworzenie produktów konkretnym klasom fabrycznym. Każdy typ fabryki odpowiada jednemu z wariantów produktu.

Kod klienta wywołuje metody kreacyjne obiektu fabrycznego zamiast tworzyć produkty bezpośrednio — wywołując konstruktor (za pomocą operatora new). Skoro dana fabryka odpowiada jednemu z wariantów produktu, to wszystkie jej produkty będą ze sobą kompatybilne.

Kod klienta współpracuje z fabrykami i produktami wyłącznie poprzez ich abstrakcyjne interfejsy. Dzięki temu jeden klient jest kompatybilny z wieloma różnymi produktami. Wystarczy stworzyć nową konkretną klasę fabryczną i przekazać ją kodowi klienta.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wiele frameworków i bibliotek korzysta z niego by umożliwić rozszerzanie i dostosowywanie swoich standardowych komponentów.

Identyfikacja: Ten wzorzec można łatwo rozpoznać na podstawie metod zwracających obiekt fabryczny, który potem służy tworzeniu konkretnych pod-komponentów.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Fabryka abstrakcyjna ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class AbstractFactory(ABC):
  """
  The Abstract Factory interface declares a set of methods that return
  different abstract products. These products are called a family and are
  related by a high-level theme or concept. Products of one family are usually
  able to collaborate among themselves. A family of products may have several
  variants, but the products of one variant are incompatible with products of
  another.
  """
  @abstractmethod
  def create_product_a(self) -> AbstractProductA:
    pass

  @abstractmethod
  def create_product_b(self) -> AbstractProductB:
    pass


class ConcreteFactory1(AbstractFactory):
  """
  Concrete Factories produce a family of products that belong to a single
  variant. The factory guarantees that resulting products are compatible. Note
  that signatures of the Concrete Factory's methods return an abstract
  product, while inside the method a concrete product is instantiated.
  """

  def create_product_a(self) -> AbstractProductA:
    return ConcreteProductA1()

  def create_product_b(self) -> AbstractProductB:
    return ConcreteProductB1()


class ConcreteFactory2(AbstractFactory):
  """
  Each Concrete Factory has a corresponding product variant.
  """

  def create_product_a(self) -> AbstractProductA:
    return ConcreteProductA2()

  def create_product_b(self) -> AbstractProductB:
    return ConcreteProductB2()


class AbstractProductA(ABC):
  """
  Each distinct product of a product family should have a base interface. All
  variants of the product must implement this interface.
  """

  @abstractmethod
  def useful_function_a(self) -> str:
    pass


"""
Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
"""


class ConcreteProductA1(AbstractProductA):
  def useful_function_a(self) -> str:
    return "The result of the product A1."


class ConcreteProductA2(AbstractProductA):
  def useful_function_a(self) -> str:
    return "The result of the product A2."


class AbstractProductB(ABC):
  """
  Here's the the base interface of another product. All products can interact
  with each other, but proper interaction is possible only between products of
  the same concrete variant.
  """
  @abstractmethod
  def useful_function_b(self) -> None:
    """
    Product B is able to do its own thing...
    """
    pass

  @abstractmethod
  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA) -> None:
    """
    ...but it also can collaborate with the ProductA.

    The Abstract Factory makes sure that all products it creates are of the
    same variant and thus, compatible.
    """
    pass


"""
Concrete Products are created by corresponding Concrete Factories.
"""


class ConcreteProductB1(AbstractProductB):
  def useful_function_b(self) -> str:
    return "The result of the product B1."

  """
  The variant, Product B1, is only able to work correctly with the variant,
  Product A1. Nevertheless, it accepts any instance of AbstractProductA as an
  argument.
  """

  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA) -> str:
    result = collaborator.useful_function_a()
    return f"The result of the B1 collaborating with the ({result})"


class ConcreteProductB2(AbstractProductB):
  def useful_function_b(self) -> str:
    return "The result of the product B2."

  def another_useful_function_b(self, collaborator: AbstractProductA):
    """
    The variant, Product B2, is only able to work correctly with the
    variant, Product A2. Nevertheless, it accepts any instance of
    AbstractProductA as an argument.
    """
    result = collaborator.useful_function_a()
    return f"The result of the B2 collaborating with the ({result})"


def client_code(factory: AbstractFactory) -> None:
  """
  The client code works with factories and products only through abstract
  types: AbstractFactory and AbstractProduct. This lets you pass any factory
  or product subclass to the client code without breaking it.
  """
  product_a = factory.create_product_a()
  product_b = factory.create_product_b()

  print(f"{product_b.useful_function_b()}")
  print(f"{product_b.another_useful_function_b(product_a)}", end="")


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code can work with any concrete factory class.
  """
  print("Client: Testing client code with the first factory type:")
  client_code(ConcreteFactory1())

  print("\n")

  print("Client: Testing the same client code with the second factory type:")
  client_code(ConcreteFactory2())

Output.txt: Wynik działania

Client: Testing client code with the first factory type:
The result of the product B1.
The result of the B1 collaborating with the (The result of the product A1.)

Client: Testing the same client code with the second factory type:
The result of the product B2.
The result of the B2 collaborating with the (The result of the product A2.)

Fabryka abstrakcyjna w innych językach

Fabryka abstrakcyjna w języku C# Fabryka abstrakcyjna w języku C++ Fabryka abstrakcyjna w języku Go Fabryka abstrakcyjna w języku Java Fabryka abstrakcyjna w języku PHP Fabryka abstrakcyjna w języku Ruby Fabryka abstrakcyjna w języku Rust Fabryka abstrakcyjna w języku Swift Fabryka abstrakcyjna w języku TypeScript