🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Посередник

Mediator Посередник Mediator

Посередник — це поведінковий патерн, який спрощує комунікацію між компонентами системи.

Посередник прибирає прямі зв’язки між окремими компонентами, змушуючи їх спілкуватися один з одним через себе.

Детальніше про Посередника

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Посередник не настільки актуальний у PHP, як в інших мовах типу Java чи C#. У PHP-програмі різні компоненти не часто спілкуються один з одним в межах однієї сесії скрипта. Тому вони частіше за все і так бувають достатньо розділеними.

Проте прикладами патерну можуть служити EventDispatcher-и багатьох фреймворків, а також деякі реалізації контролерів в MVC фреймворк.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Посередник, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

MediatorStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\Mediator\Structural;

/**
 * The Mediator interface declares a method used by components to notify the
 * mediator about various events. The Mediator may react to these events and
 * pass the execution to other components.
 */
interface Mediator
{
  public function notify(object $sender, string $event): void;
}

/**
 * Concrete Mediators implement cooperative behavior by coordinating several
 * components.
 */
class ConcreteMediator implements Mediator
{
  private $component1;

  private $component2;

  public function __construct(Component1 $c1, Component2 $c2)
  {
    $this->component1 = $c1;
    $this->component1->setMediator($this);
    $this->component2 = $c2;
    $this->component2->setMediator($this);
  }

  public function notify(object $sender, string $event): void
  {
    if ($event == "A") {
      echo "Mediator reacts on A and triggers following operations:\n";
      $this->component2->doC();
    }

    if ($event == "D") {
      echo "Mediator reacts on D and triggers following operations:\n";
      $this->component1->doB();
      $this->component2->doC();
    }
  }
}

/**
 * The Base Component provides the basic functionality of storing a mediator's
 * instance inside component objects.
 */
class BaseComponent
{
  protected $mediator;

  public function __construct(Mediator $mediator = null)
  {
    $this->mediator = $mediator;
  }

  function setMediator(Mediator $mediator): void
  {
    $this->mediator = $mediator;
  }
}

/**
 * Concrete Components implement various functionality. They don't depend on
 * other components. They also don't depend on any concrete mediator classes.
 */
class Component1 extends BaseComponent
{
  public function doA(): void
  {
    echo "Component 1 does A.\n";
    $this->mediator->notify($this, "A");
  }

  public function doB(): void
  {
    echo "Component 1 does B.\n";
    $this->mediator->notify($this, "B");
  }
}

class Component2 extends BaseComponent
{
  public function doC(): void
  {
    echo "Component 2 does C.\n";
    $this->mediator->notify($this, "C");
  }

  public function doD(): void
  {
    echo "Component 2 does D.\n";
    $this->mediator->notify($this, "D");
  }
}

/**
 * The client code.
 */
$c1 = new Component1;
$c2 = new Component2;
$mediator = new ConcreteMediator($c1, $c2);

echo "Client triggers operation A.\n";
$c1->doA();

echo "\n";
echo "Client triggers operation D.\n";
$c2->doD();

Output.txt: Результат виконання

Client triggers operation A.
Component 1 does A.
Mediator reacts on A and triggers following operations:
Component 2 does C.

Client triggers operation D.
Component 2 does D.
Mediator reacts on D and triggers following operations:
Component 1 does B.
Component 2 does C.

Приклад: Приклад з життя

MediatorRealWorld.php: Приклад з життя

<?php

namespace RefactoringGuru\Mediator\RealWorld;

/**
 * Mediator Design Pattern
 *
 * Intent: Define an object that encapsulates how a set of objects interact.
 * Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to each
 * other explicitly, and it lets you vary their interaction independently.
 *
 * Example: In this example, the Mediator pattern expands the idea of the
 * Observer pattern by providing a centralized event dispatcher. It allows any
 * object to track & trigger events in other objects without depending on their
 * classes.
 */

/**
 * The Event Dispatcher class acts as a Mediator and contains the subscription
 * and notification logic. While a classic Mediator often depends on concrete
 * component classes, this one is only tied to their abstract interfaces.
 *
 * We are able to achieve this level of indirection thanks to the way the
 * connections between components are established. The components themselves may
 * subscribe to specific events that they are interested in via the Mediator's
 * subscription interface.
 *
 * Note, we can't use the PHP's built-in Subject/Observer interfaces here
 * because we'll be stretching them too far from what they were designed for.
 */
class EventDispatcher
{
  /**
   * @var array
   */
  private $observers = [];

  public function __construct()
  {
    // The special event group for observers that want to listen to all
    // events.
    $this->observers["*"] = [];
  }

  private function initEventGroup(string &$event = "*"): void
  {
    if (! isset($this->observers[$event])) {
      $this->observers[$event] = [];
    }
  }

  private function getEventObservers(string $event = "*"): array
  {
    $this->initEventGroup($event);
    $group = $this->observers[$event];
    $all = $this->observers["*"];

    return array_merge($group, $all);
  }

  public function attach(Observer $observer, string $event = "*"): void
  {
    $this->initEventGroup($event);

    $this->observers[$event][] = $observer;
  }

  public function detach(Observer $observer, string $event = "*"): void
  {
    foreach ($this->getEventObservers($event) as $key => $s) {
      if ($s === $observer) {
        unset($this->observers[$event][$key]);
      }
    }
  }

  public function trigger(string $event, object $emitter, $data = null): void
  {
    echo "EventDispatcher: Broadcasting the '$event' event.\n";
    foreach ($this->getEventObservers($event) as $observer) {
      $observer->update($event, $emitter, $data);
    }
  }
}

/**
 * A simple helper function to provide global access to the event dispatcher.
 */
function events(): EventDispatcher
{
  static $eventDispatcher;
  if (! $eventDispatcher) {
    $eventDispatcher = new EventDispatcher;
  }

  return $eventDispatcher;
}

/**
 * The Observer interface defines how components receive the event
 * notifications.
 */
interface Observer
{
  public function update(string $event, object $emitter, $data = null);
}

/**
 * Unlike our Observer pattern example, this example makes the UserRepository
 * act as a regular component that doesn't have any special event-related
 * methods. Like any other component, this class relies on the EventDispatcher
 * to broadcast its events and listen for the other ones.
 *
 * @see \RefactoringGuru\Observer\RealWorld\UserRepository
 */
class UserRepository implements Observer
{
  /**
   * @var array List of application's users.
   */
  private $users = [];

  /**
   * Components can subscribe to events by themselves or by client code.
   */
  public function __construct()
  {
    events()->attach($this, "users:deleted");
  }

  /**
   * Components can decide whether they'd like to process an event using its
   * name, emitter or any contextual data passed along with the event.
   */
  public function update(string $event, object $emitter, $data = null): void
  {
    switch ($event) {
      case "users:deleted":
        if ($emitter === $this) {
          return;
        }
        $this->deleteUser($data, true);
        break;
    }
  }

  // These methods represent the business logic of the class.

  public function initialize(string $filename): void
  {
    echo "UserRepository: Loading user records from a file.\n";
    // ...
    events()->trigger("users:init", $this, $filename);
  }

  public function createUser(array $data, bool $silent = false): User
  {
    echo "UserRepository: Creating a user.\n";

    $user = new User;
    $user->update($data);

    $id = bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(16));
    $user->update(["id" => $id]);
    $this->users[$id] = $user;

    if (! $silent) {
      events()->trigger("users:created", $this, $user);
    }

    return $user;
  }

  public function updateUser(User $user, array $data, bool $silent = false): User
  {
    echo "UserRepository: Updating a user.\n";

    $id = $user->attributes["id"];
    if (! isset($this->users[$id])) {
      return null;
    }

    $user = $this->users[$id];
    $user->update($data);

    if (! $silent) {
      events()->trigger("users:updated", $this, $user);
    }

    return $user;
  }

  public function deleteUser(User $user, bool $silent = false): void
  {
    echo "UserRepository: Deleting a user.\n";

    $id = $user->attributes["id"];
    if (! isset($this->users[$id])) {
      return;
    }

    unset($this->users[$id]);

    if (! $silent) {
      events()->trigger("users:deleted", $this, $user);
    }
  }
}

/**
 * Let's keep the User class trivial since it's not the focus of our example.
 */
class User
{
  public $attributes = [];

  public function update($data): void
  {
    $this->attributes = array_merge($this->attributes, $data);
  }

  /**
   * All objects can trigger events.
   */
  public function delete(): void
  {
    echo "User: I can now delete myself without worrying about the repository.\n";
    events()->trigger("users:deleted", $this, $this);
  }
}

/**
 * This Concrete Component logs any events it's subscribed to.
 */
class Logger implements Observer
{
  private $filename;

  public function __construct($filename)
  {
    $this->filename = $filename;
    if (file_exists($this->filename)) {
      unlink($this->filename);
    }
  }

  public function update(string $event, object $emitter, $data = null)
  {
    $entry = date("Y-m-d H:i:s").": '$event' with data '".json_encode($data)."'\n";
    file_put_contents($this->filename, $entry, FILE_APPEND);

    echo "Logger: I've written '$event' entry to the log.\n";
  }
}

/**
 * This Concrete Component sends initial instructions to new users. The client
 * is responsible for attaching this component to a proper user creation event.
 */
class OnboardingNotification implements Observer
{
  private $adminEmail;

  public function __construct(string $adminEmail)
  {
    $this->adminEmail = $adminEmail;
  }

  public function update(string $event, object $emitter, $data = null): void
  {
    // mail($this->adminEmail,
    //   "Onboarding required",
    //   "We have a new user. Here's his info: " .json_encode($data));

    echo "OnboardingNotification: The notification has been emailed!\n";
  }
}

/**
 * The client code.
 */

$repository = new UserRepository;
events()->attach($repository, "facebook:update");

$logger = new Logger(__DIR__ . "/log.txt");
events()->attach($logger, "*");

$onboarding = new OnboardingNotification("1@example.com");
events()->attach($onboarding, "users:created");

// ...

$repository->initialize(__DIR__ . "users.csv");

// ...

$user = $repository->createUser([
  "name" => "John Smith",
  "email" => "john99@example.com",
]);

// ...

$user->delete();

Output.txt: Результат виконання

UserRepository: Loading user records from a file.
EventDispatcher: Broadcasting the 'users:init' event.
Logger: I've written 'users:init' entry to the log.
UserRepository: Creating a user.
EventDispatcher: Broadcasting the 'users:created' event.
OnboardingNotification: The notification has been emailed!
Logger: I've written 'users:created' entry to the log.
User: I can now delete myself without worrying about the repository.
EventDispatcher: Broadcasting the 'users:deleted' event.
UserRepository: Deleting a user.
Logger: I've written 'users:deleted' entry to the log.