🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Спостерігач

Observer Спостерігач Observer

Спостерігач — це поведінковий патерн, який дозволяє об’єктам повідомляти інші об’єкти про зміни свого стану.

При цьому спостерігачі можуть вільно підписуватися і відписуватись від цих повідомлень.

Детальніше про Спостерігача

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Спостерігач часто зустрічається в коді PHP, особливо там, де до відносин між компонентами застосовується модель подій. Спостерігач дозволяє окремим компонентам реагувати на події, які відбуваються в інших компонентах.

PHP має декілька вбудованих інтерфейсів ([SplSubject] (http://php.net/manual/ru/class.splsubject.php), [SplObserver] (http://php.net/manual/ru/class.splobserver.php )), на яких можна побудувати свої реалізації Спостерігача, сумісні з іншим PHP-кодом.

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Спостерігач, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

ObserverStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\Observer\Structural;

/**
 * PHP has a couple of built-in interfaces related to the Observer pattern.
 *
 * Here's what the Subject interface looks like:
 *
 * @link http://php.net/manual/en/class.splsubject.php
 *
 *   interface SplSubject
 *   {
 *     // Attach an observer to the subject.
 *     public function attach(SplObserver $observer);
 *
 *     // Detach an observer from the subject.
 *     public function detach(SplObserver $observer);
 *
 *     // Notify all observers about an event.
 *     public function notify();
 *   }
 *
 * There's also a built-in interface for Observers:
 *
 * @link http://php.net/manual/en/class.splobserver.php
 *
 *   interface SplObserver
 *   {
 *     public function update(SplSubject $subject);
 *   }
 */

/**
 * The Subject owns some important state and notifies observers when the state
 * changes.
 */
class Subject implements \SplSubject
{
  /**
   * @var int For the sake of simplicity, the Subject's state, essential to
   * all subscribers, is stored in this variable.
   */
  public $state;

  /**
   * @var array List of subscribers. In real life, the list of subscribers can
   * be stored more comprehensively (categorized by event type, etc.).
   */
  private $observers = [];

  /**
   * The subscription management methods.
   */
  public function attach(\SplObserver $observer): void
  {
    echo "Subject: Attached an observer.\n";
    $this->observers[] = $observer;
  }

  public function detach(\SplObserver $observer): void
  {
    foreach ($this->observers as $key => $s) {
      if ($s === $observer) {
        unset($this->observers[$key]);
        echo "Subject: Detached an observer.\n";
      }
    }
  }

  /**
   * Trigger an update in each subscriber.
   */
  public function notify(): void
  {
    echo "Subject: Notifying observers...\n";
    foreach ($this->observers as $observer) {
      $observer->update($this);
    }
  }

  /**
   * Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject can
   * really do. Subjects commonly hold some important business logic, that
   * triggers a notification method whenever something important is about to
   * happen (or after it).
   */
  public function someBusinessLogic(): void
  {
    echo "\nSubject: I'm doing something important.\n";
    $this->state = rand(0, 10);

    echo "Subject: My state has just changed to: {$this->state}\n";
    $this->notify();
  }
}

/**
 * Concrete Observers react to the updates issued by the Subject they had been
 * attached to.
 */
class ConcreteObserverA implements \SplObserver
{
  public function update(\SplSubject $subject): void
  {
    if (! $subject instanceof Subject) {
      return;
    }

    if ($subject->state < 3) {
      echo "ConcreteObserverA: Reacted to the event.\n";
    }
  }
}

class ConcreteObserverB implements \SplObserver
{
  public function update(\SplSubject $subject): void
  {
    if (! $subject instanceof Subject) {
      return;
    }

    if ($subject->state == 0 || $subject->state >= 2) {
      echo "ConcreteObserverB: Reacted to the event.\n";
    }
  }
}

/**
 * The client code.
 */

$subject = new Subject;

$o1 = new ConcreteObserverA;
$subject->attach($o1);

$o2 = new ConcreteObserverB;
$subject->attach($o2);

$subject->someBusinessLogic();
$subject->someBusinessLogic();

$subject->detach($o2);

$subject->someBusinessLogic();

Output.txt: Результат виконання

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 2
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event.
ConcreteObserverB: Reacted to the event.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 4
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event.

Subject: Detached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 1
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event.

Приклад: Приклад з життя

ObserverRealWorld.php: Приклад з життя

<?php

namespace RefactoringGuru\Observer\RealWorld;

/**
 * Observer Design Pattern
 *
 * Intent: Define a one-to-many dependency between objects so that when one
 * object changes state, all of its dependents are notified and updated
 * automatically.
 *
 * Example: In this example the Observer pattern allows various objects to
 * observe events that are happening inside a user repository of an app.
 *
 * The repository emits various types of events and allows observers to listen
 * to all of them, as well as only individual ones.
 */

/**
 * The UserRepository represents a Subject. Various objects are interested in
 * tracking its internal state, whether it's adding a new user or removing one.
 */
class UserRepository implements \SplSubject
{
  /**
   * @var array The list of users.
   */
  private $users = [];

  // Here goes the actual Observer management infrastructure. Note that it's
  // not everything that our class is responsible for. Its primary business
  // logic is listed below these methods.

  /**
   * @var array
   */
  private $observers = [];

  public function __construct()
  {
    // A special event group for observers that want to listen to all
    // events.
    $this->observers["*"] = [];
  }

  private function initEventGroup(string $event = "*"): void
  {
    if (! isset($this->observers[$event])) {
      $this->observers[$event] = [];
    }
  }

  private function getEventObservers(string $event = "*"): array
  {
    $this->initEventGroup($event);
    $group = $this->observers[$event];
    $all = $this->observers["*"];

    return array_merge($group, $all);
  }

  public function attach(\SplObserver $observer, string $event = "*"): void
  {
    $this->initEventGroup($event);

    $this->observers[$event][] = $observer;
  }

  public function detach(\SplObserver $observer, string $event = "*"): void
  {
    foreach ($this->getEventObservers($event) as $key => $s) {
      if ($s === $observer) {
        unset($this->observers[$event][$key]);
      }
    }
  }

  public function notify(string $event = "*", $data = null): void
  {
    echo "UserRepository: Broadcasting the '$event' event.\n";
    foreach ($this->getEventObservers($event) as $observer) {
      $observer->update($this, $event, $data);
    }
  }

  // Here are the methods representing the business logic of the class.

  public function initialize($filename): void
  {
    echo "UserRepository: Loading user records from a file.\n";
    // ...
    $this->notify("users:init", $filename);
  }

  public function createUser(array $data): User
  {
    echo "UserRepository: Creating a user.\n";

    $user = new User;
    $user->update($data);

    $id = bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(16));
    $user->update(["id" => $id]);
    $this->users[$id] = $user;

    $this->notify("users:created", $user);

    return $user;
  }

  public function updateUser(User $user, array $data): User
  {
    echo "UserRepository: Updating a user.\n";

    $id = $user->attributes["id"];
    if (! isset($this->users[$id])) {
      return null;
    }

    $user = $this->users[$id];
    $user->update($data);

    $this->notify("users:updated", $user);

    return $user;
  }

  public function deleteUser(User $user): void
  {
    echo "UserRepository: Deleting a user.\n";

    $id = $user->attributes["id"];
    if (! isset($this->users[$id])) {
      return;
    }

    unset($this->users[$id]);

    $this->notify("users:deleted", $user);
  }
}

/**
 * Let's keep the User class trivial since it's not the focus of our example.
 */
class User
{
  public $attributes = [];

  public function update($data): void
  {
    $this->attributes = array_merge($this->attributes, $data);
  }
}

/**
 * This Concrete Component logs any events it's subscribed to.
 */
class Logger implements \SplObserver
{
  private $filename;

  public function __construct($filename)
  {
    $this->filename = $filename;
    if (file_exists($this->filename)) {
      unlink($this->filename);
    }
  }

  public function update(\SplSubject $repository, string $event = null, $data = null): void
  {
    $entry = date("Y-m-d H:i:s").": '$event' with data '".json_encode($data)."'\n";
    file_put_contents($this->filename, $entry, FILE_APPEND);

    echo "Logger: I've written '$event' entry to the log.\n";
  }
}

/**
 * This Concrete Component sends initial instructions to new users. The client
 * is responsible for attaching this component to a proper user creation event.
 */
class OnboardingNotification implements \SplObserver
{
  private $adminEmail;

  public function __construct($adminEmail)
  {
    $this->adminEmail = $adminEmail;
  }

  public function update(\SplSubject $repository, string $event = null, $data = null): void
  {
    // mail($this->adminEmail,
    //   "Onboarding required",
    //   "We have a new user. Here's his info: " .json_encode($data));

    echo "OnboardingNotification: The notification has been emailed!\n";
  }
}

/**
 * The client code.
 */

$repository = new UserRepository;
$repository->attach(new Logger(__DIR__ . "/log.txt"), "*");
$repository->attach(new OnboardingNotification("1@example.com"), "users:created");

$repository->initialize(__DIR__ . "/users.csv");

// ...

$user = $repository->createUser([
  "name" => "John Smith",
  "email" => "john99@example.com",
]);

// ...

$repository->deleteUser($user);

Output.txt: Результат виконання

UserRepository: Loading user records from a file.
UserRepository: Broadcasting the 'users:init' event.
Logger: I've written 'users:init' entry to the log.
UserRepository: Creating a user.
UserRepository: Broadcasting the 'users:created' event.
OnboardingNotification: The notification has been emailed!
Logger: I've written 'users:created' entry to the log.
UserRepository: Deleting a user.
UserRepository: Broadcasting the 'users:deleted' event.
Logger: I've written 'users:deleted' entry to the log.