Spring SALE
Pamiątka

Pamiątka w języku C++

Pamiątka to behawioralny wzorzec projektowy umożliwiający zapisywanie “migawek” stanu obiektu i późniejsze jego przywracanie.

Wzorzec Pamiątka nie wpływa na wewnętrzną strukturę obiektu z którym współpracuje, ani na dane przechowywane w migawkach.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Zasada działania Pamiątki opiera się na serializacji, która jest dość powszechnie stosowana w C++. Nie jest to jedyny, czy najefektywniejszy sposób zapisywania migawki stanu obiektu, ale pozwala na przechowywanie kopii zapasowych, chroniąc jednocześnie strukturę obiektu źródłowego przed innymi obiektami.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pamiątka ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Memento interface provides a way to retrieve the memento's metadata, such
 * as creation date or name. However, it doesn't expose the Originator's state.
 */
class Memento {
 public:
 virtual ~Memento() {}
 virtual std::string GetName() const = 0;
 virtual std::string date() const = 0;
 virtual std::string state() const = 0;
};

/**
 * The Concrete Memento contains the infrastructure for storing the Originator's
 * state.
 */
class ConcreteMemento : public Memento {
 private:
 std::string state_;
 std::string date_;

 public:
 ConcreteMemento(std::string state) : state_(state) {
  this->state_ = state;
  std::time_t now = std::time(0);
  this->date_ = std::ctime(&now);
 }
 /**
  * The Originator uses this method when restoring its state.
  */
 std::string state() const override {
  return this->state_;
 }
 /**
  * The rest of the methods are used by the Caretaker to display metadata.
  */
 std::string GetName() const override {
  return this->date_ + " / (" + this->state_.substr(0, 9) + "...)";
 }
 std::string date() const override {
  return this->date_;
 }
};

/**
 * The Originator holds some important state that may change over time. It also
 * defines a method for saving the state inside a memento and another method for
 * restoring the state from it.
 */
class Originator {
 /**
  * @var string For the sake of simplicity, the originator's state is stored
  * inside a single variable.
  */
 private:
 std::string state_;

 std::string GenerateRandomString(int length = 10) {
  const char alphanum[] =
    "0123456789"
    "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  int stringLength = sizeof(alphanum) - 1;

  std::string random_string;
  for (int i = 0; i < length; i++) {
   random_string += alphanum[std::rand() % stringLength];
  }
  return random_string;
 }

 public:
 Originator(std::string state) : state_(state) {
  std::cout << "Originator: My initial state is: " << this->state_ << "\n";
 }
 /**
  * The Originator's business logic may affect its internal state. Therefore,
  * the client should backup the state before launching methods of the business
  * logic via the save() method.
  */
 void DoSomething() {
  std::cout << "Originator: I'm doing something important.\n";
  this->state_ = this->GenerateRandomString(30);
  std::cout << "Originator: and my state has changed to: " << this->state_ << "\n";
 }

 /**
  * Saves the current state inside a memento.
  */
 Memento *Save() {
  return new ConcreteMemento(this->state_);
 }
 /**
  * Restores the Originator's state from a memento object.
  */
 void Restore(Memento *memento) {
  this->state_ = memento->state();
  std::cout << "Originator: My state has changed to: " << this->state_ << "\n";
 }
};

/**
 * The Caretaker doesn't depend on the Concrete Memento class. Therefore, it
 * doesn't have access to the originator's state, stored inside the memento. It
 * works with all mementos via the base Memento interface.
 */
class Caretaker {
 /**
  * @var Memento[]
  */
 private:
 std::vector<Memento *> mementos_;

 /**
  * @var Originator
  */
 Originator *originator_;

 public:
   Caretaker(Originator* originator) : originator_(originator) {
   }

   ~Caretaker() {
     for (auto m : mementos_) delete m;
   }

 void Backup() {
  std::cout << "\nCaretaker: Saving Originator's state...\n";
  this->mementos_.push_back(this->originator_->Save());
 }
 void Undo() {
  if (!this->mementos_.size()) {
   return;
  }
  Memento *memento = this->mementos_.back();
  this->mementos_.pop_back();
  std::cout << "Caretaker: Restoring state to: " << memento->GetName() << "\n";
  try {
   this->originator_->Restore(memento);
  } catch (...) {
   this->Undo();
  }
 }
 void ShowHistory() const {
  std::cout << "Caretaker: Here's the list of mementos:\n";
  for (Memento *memento : this->mementos_) {
   std::cout << memento->GetName() << "\n";
  }
 }
};
/**
 * Client code.
 */

void ClientCode() {
 Originator *originator = new Originator("Super-duper-super-puper-super.");
 Caretaker *caretaker = new Caretaker(originator);
 caretaker->Backup();
 originator->DoSomething();
 caretaker->Backup();
 originator->DoSomething();
 caretaker->Backup();
 originator->DoSomething();
 std::cout << "\n";
 caretaker->ShowHistory();
 std::cout << "\nClient: Now, let's rollback!\n\n";
 caretaker->Undo();
 std::cout << "\nClient: Once more!\n\n";
 caretaker->Undo();

 delete originator;
 delete caretaker;
}

int main() {
 std::srand(static_cast<unsigned int>(std::time(NULL)));
 ClientCode();
 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Originator: My initial state is: Super-duper-super-puper-super.

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: uOInE8wmckHYPwZS7PtUTwuwZfCIbz

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: te6RGmykRpbqaWo5MEwjji1fpM1t5D

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: hX5xWDVljcQ9ydD7StUfbBt5Z7pcSN

Caretaker: Here's the list of mementos:
Sat Oct 19 18:09:37 2019
 / (Super-dup...)
Sat Oct 19 18:09:37 2019
 / (uOInE8wmc...)
Sat Oct 19 18:09:37 2019
 / (te6RGmykR...)

Client: Now, let's rollback!

Caretaker: Restoring state to: Sat Oct 19 18:09:37 2019
 / (te6RGmykR...)
Originator: My state has changed to: te6RGmykRpbqaWo5MEwjji1fpM1t5D

Client: Once more!

Caretaker: Restoring state to: Sat Oct 19 18:09:37 2019
 / (uOInE8wmc...)
Originator: My state has changed to: uOInE8wmckHYPwZS7PtUTwuwZfCIbz

Pamiątka w innych językach

Pamiątka w języku C# Pamiątka w języku Go Pamiątka w języku Java Pamiątka w języku PHP Pamiątka w języku Python Pamiątka w języku Ruby Pamiątka w języku Rust Pamiątka w języku Swift Pamiątka w języku TypeScript