Wiosenna WYPRZEDAŻ
Pamiątka

Pamiątka w języku Python

Pamiątka to behawioralny wzorzec projektowy umożliwiający zapisywanie “migawek” stanu obiektu i późniejsze jego przywracanie.

Wzorzec Pamiątka nie wpływa na wewnętrzną strukturę obiektu z którym współpracuje, ani na dane przechowywane w migawkach.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Zasada działania Pamiątki opiera się na serializacji, która jest dość powszechnie stosowana w Pythonie. Nie jest to jedyny, czy najefektywniejszy sposób zapisywania migawki stanu obiektu, ale pozwala na przechowywanie kopii zapasowych, chroniąc jednocześnie strukturę obiektu źródłowego przed innymi obiektami.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Pamiątka ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from datetime import datetime
from random import sample
from string import ascii_letters


class Originator:
  """
  The Originator holds some important state that may change over time. It also
  defines a method for saving the state inside a memento and another method
  for restoring the state from it.
  """

  _state = None
  """
  For the sake of simplicity, the originator's state is stored inside a single
  variable.
  """

  def __init__(self, state: str) -> None:
    self._state = state
    print(f"Originator: My initial state is: {self._state}")

  def do_something(self) -> None:
    """
    The Originator's business logic may affect its internal state.
    Therefore, the client should backup the state before launching methods
    of the business logic via the save() method.
    """

    print("Originator: I'm doing something important.")
    self._state = self._generate_random_string(30)
    print(f"Originator: and my state has changed to: {self._state}")

  @staticmethod
  def _generate_random_string(length: int = 10) -> str:
    return "".join(sample(ascii_letters, length))

  def save(self) -> Memento:
    """
    Saves the current state inside a memento.
    """

    return ConcreteMemento(self._state)

  def restore(self, memento: Memento) -> None:
    """
    Restores the Originator's state from a memento object.
    """

    self._state = memento.get_state()
    print(f"Originator: My state has changed to: {self._state}")


class Memento(ABC):
  """
  The Memento interface provides a way to retrieve the memento's metadata,
  such as creation date or name. However, it doesn't expose the Originator's
  state.
  """

  @abstractmethod
  def get_name(self) -> str:
    pass

  @abstractmethod
  def get_date(self) -> str:
    pass


class ConcreteMemento(Memento):
  def __init__(self, state: str) -> None:
    self._state = state
    self._date = str(datetime.now())[:19]

  def get_state(self) -> str:
    """
    The Originator uses this method when restoring its state.
    """
    return self._state

  def get_name(self) -> str:
    """
    The rest of the methods are used by the Caretaker to display metadata.
    """

    return f"{self._date} / ({self._state[0:9]}...)"

  def get_date(self) -> str:
    return self._date


class Caretaker:
  """
  The Caretaker doesn't depend on the Concrete Memento class. Therefore, it
  doesn't have access to the originator's state, stored inside the memento. It
  works with all mementos via the base Memento interface.
  """

  def __init__(self, originator: Originator) -> None:
    self._mementos = []
    self._originator = originator

  def backup(self) -> None:
    print("\nCaretaker: Saving Originator's state...")
    self._mementos.append(self._originator.save())

  def undo(self) -> None:
    if not len(self._mementos):
      return

    memento = self._mementos.pop()
    print(f"Caretaker: Restoring state to: {memento.get_name()}")
    try:
      self._originator.restore(memento)
    except Exception:
      self.undo()

  def show_history(self) -> None:
    print("Caretaker: Here's the list of mementos:")
    for memento in self._mementos:
      print(memento.get_name())


if __name__ == "__main__":
  originator = Originator("Super-duper-super-puper-super.")
  caretaker = Caretaker(originator)

  caretaker.backup()
  originator.do_something()

  caretaker.backup()
  originator.do_something()

  caretaker.backup()
  originator.do_something()

  print()
  caretaker.show_history()

  print("\nClient: Now, let's rollback!\n")
  caretaker.undo()

  print("\nClient: Once more!\n")
  caretaker.undo()

Output.txt: Wynik działania

Originator: My initial state is: Super-duper-super-puper-super.

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: wQAehHYOqVSlpEXjyIcgobrxsZUnat

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: lHxNORKcsgMWYnJqoXjVCbQLEIeiSp

Caretaker: Saving Originator's state...
Originator: I'm doing something important.
Originator: and my state has changed to: cvIYsRilNOtwynaKdEZpDCQkFAXVMf

Caretaker: Here's the list of mementos:
2019-01-26 21:11:24 / (Super-dup...)
2019-01-26 21:11:24 / (wQAehHYOq...)
2019-01-26 21:11:24 / (lHxNORKcs...)

Client: Now, let's rollback!

Caretaker: Restoring state to: 2019-01-26 21:11:24 / (lHxNORKcs...)
Originator: My state has changed to: lHxNORKcsgMWYnJqoXjVCbQLEIeiSp

Client: Once more!

Caretaker: Restoring state to: 2019-01-26 21:11:24 / (wQAehHYOq...)
Originator: My state has changed to: wQAehHYOqVSlpEXjyIcgobrxsZUnat

Pamiątka w innych językach

Pamiątka w języku C# Pamiątka w języku C++ Pamiątka w języku Go Pamiątka w języku Java Pamiątka w języku PHP Pamiątka w języku Ruby Pamiątka w języku Rust Pamiątka w języku Swift Pamiątka w języku TypeScript