Spring SALE
Obserwator

Obserwator w języku Python

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie Python, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Obserwator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod
from random import randrange
from typing import List


class Subject(ABC):
  """
  The Subject interface declares a set of methods for managing subscribers.
  """

  @abstractmethod
  def attach(self, observer: Observer) -> None:
    """
    Attach an observer to the subject.
    """
    pass

  @abstractmethod
  def detach(self, observer: Observer) -> None:
    """
    Detach an observer from the subject.
    """
    pass

  @abstractmethod
  def notify(self) -> None:
    """
    Notify all observers about an event.
    """
    pass


class ConcreteSubject(Subject):
  """
  The Subject owns some important state and notifies observers when the state
  changes.
  """

  _state: int = None
  """
  For the sake of simplicity, the Subject's state, essential to all
  subscribers, is stored in this variable.
  """

  _observers: List[Observer] = []
  """
  List of subscribers. In real life, the list of subscribers can be stored
  more comprehensively (categorized by event type, etc.).
  """

  def attach(self, observer: Observer) -> None:
    print("Subject: Attached an observer.")
    self._observers.append(observer)

  def detach(self, observer: Observer) -> None:
    self._observers.remove(observer)

  """
  The subscription management methods.
  """

  def notify(self) -> None:
    """
    Trigger an update in each subscriber.
    """

    print("Subject: Notifying observers...")
    for observer in self._observers:
      observer.update(self)

  def some_business_logic(self) -> None:
    """
    Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject can
    really do. Subjects commonly hold some important business logic, that
    triggers a notification method whenever something important is about to
    happen (or after it).
    """

    print("\nSubject: I'm doing something important.")
    self._state = randrange(0, 10)

    print(f"Subject: My state has just changed to: {self._state}")
    self.notify()


class Observer(ABC):
  """
  The Observer interface declares the update method, used by subjects.
  """

  @abstractmethod
  def update(self, subject: Subject) -> None:
    """
    Receive update from subject.
    """
    pass


"""
Concrete Observers react to the updates issued by the Subject they had been
attached to.
"""


class ConcreteObserverA(Observer):
  def update(self, subject: Subject) -> None:
    if subject._state < 3:
      print("ConcreteObserverA: Reacted to the event")


class ConcreteObserverB(Observer):
  def update(self, subject: Subject) -> None:
    if subject._state == 0 or subject._state >= 2:
      print("ConcreteObserverB: Reacted to the event")


if __name__ == "__main__":
  # The client code.

  subject = ConcreteSubject()

  observer_a = ConcreteObserverA()
  subject.attach(observer_a)

  observer_b = ConcreteObserverB()
  subject.attach(observer_b)

  subject.some_business_logic()
  subject.some_business_logic()

  subject.detach(observer_a)

  subject.some_business_logic()

Output.txt: Wynik działania

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 0
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event
ConcreteObserverB: Reacted to the event

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 5
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 0
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript