Summer SALE
Obserwator

Obserwator w języku C++

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie C++, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Obserwator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.cc: Przykład koncepcyjny

/**
 * Observer Design Pattern
 *
 * Intent: Lets you define a subscription mechanism to notify multiple objects
 * about any events that happen to the object they're observing.
 *
 * Note that there's a lot of different terms with similar meaning associated
 * with this pattern. Just remember that the Subject is also called the
 * Publisher and the Observer is often called the Subscriber and vice versa.
 * Also the verbs "observe", "listen" or "track" usually mean the same thing.
 */

#include <iostream>
#include <list>
#include <string>

class IObserver {
 public:
 virtual ~IObserver(){};
 virtual void Update(const std::string &message_from_subject) = 0;
};

class ISubject {
 public:
 virtual ~ISubject(){};
 virtual void Attach(IObserver *observer) = 0;
 virtual void Detach(IObserver *observer) = 0;
 virtual void Notify() = 0;
};

/**
 * The Subject owns some important state and notifies observers when the state
 * changes.
 */

class Subject : public ISubject {
 public:
 virtual ~Subject() {
  std::cout << "Goodbye, I was the Subject.\n";
 }

 /**
  * The subscription management methods.
  */
 void Attach(IObserver *observer) override {
  list_observer_.push_back(observer);
 }
 void Detach(IObserver *observer) override {
  list_observer_.remove(observer);
 }
 void Notify() override {
  std::list<IObserver *>::iterator iterator = list_observer_.begin();
  HowManyObserver();
  while (iterator != list_observer_.end()) {
   (*iterator)->Update(message_);
   ++iterator;
  }
 }

 void CreateMessage(std::string message = "Empty") {
  this->message_ = message;
  Notify();
 }
 void HowManyObserver() {
  std::cout << "There are " << list_observer_.size() << " observers in the list.\n";
 }

 /**
  * Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject can
  * really do. Subjects commonly hold some important business logic, that
  * triggers a notification method whenever something important is about to
  * happen (or after it).
  */
 void SomeBusinessLogic() {
  this->message_ = "change message message";
  Notify();
  std::cout << "I'm about to do some thing important\n";
 }

 private:
 std::list<IObserver *> list_observer_;
 std::string message_;
};

class Observer : public IObserver {
 public:
 Observer(Subject &subject) : subject_(subject) {
  this->subject_.Attach(this);
  std::cout << "Hi, I'm the Observer \"" << ++Observer::static_number_ << "\".\n";
  this->number_ = Observer::static_number_;
 }
 virtual ~Observer() {
  std::cout << "Goodbye, I was the Observer \"" << this->number_ << "\".\n";
 }

 void Update(const std::string &message_from_subject) override {
  message_from_subject_ = message_from_subject;
  PrintInfo();
 }
 void RemoveMeFromTheList() {
  subject_.Detach(this);
  std::cout << "Observer \"" << number_ << "\" removed from the list.\n";
 }
 void PrintInfo() {
  std::cout << "Observer \"" << this->number_ << "\": a new message is available --> " << this->message_from_subject_ << "\n";
 }

 private:
 std::string message_from_subject_;
 Subject &subject_;
 static int static_number_;
 int number_;
};

int Observer::static_number_ = 0;

void ClientCode() {
 Subject *subject = new Subject;
 Observer *observer1 = new Observer(*subject);
 Observer *observer2 = new Observer(*subject);
 Observer *observer3 = new Observer(*subject);
 Observer *observer4;
 Observer *observer5;

 subject->CreateMessage("Hello World! :D");
 observer3->RemoveMeFromTheList();

 subject->CreateMessage("The weather is hot today! :p");
 observer4 = new Observer(*subject);

 observer2->RemoveMeFromTheList();
 observer5 = new Observer(*subject);

 subject->CreateMessage("My new car is great! ;)");
 observer5->RemoveMeFromTheList();

 observer4->RemoveMeFromTheList();
 observer1->RemoveMeFromTheList();

 delete observer5;
 delete observer4;
 delete observer3;
 delete observer2;
 delete observer1;
 delete subject;
}

int main() {
 ClientCode();
 return 0;
}

Output.txt: Wynik działania

Hi, I'm the Observer "1".
Hi, I'm the Observer "2".
Hi, I'm the Observer "3".
There are 3 observers in the list.
Observer "1": a new message is available --> Hello World! :D
Observer "2": a new message is available --> Hello World! :D
Observer "3": a new message is available --> Hello World! :D
Observer "3" removed from the list.
There are 2 observers in the list.
Observer "1": a new message is available --> The weather is hot today! :p
Observer "2": a new message is available --> The weather is hot today! :p
Hi, I'm the Observer "4".
Observer "2" removed from the list.
Hi, I'm the Observer "5".
There are 3 observers in the list.
Observer "1": a new message is available --> My new car is great! ;)
Observer "4": a new message is available --> My new car is great! ;)
Observer "5": a new message is available --> My new car is great! ;)
Observer "5" removed from the list.
Observer "4" removed from the list.
Observer "1" removed from the list.
Goodbye, I was the Observer "5".
Goodbye, I was the Observer "4".
Goodbye, I was the Observer "3".
Goodbye, I was the Observer "2".
Goodbye, I was the Observer "1".
Goodbye, I was the Subject.

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Python Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript