Summer SALE
Obserwator

Obserwator w języku Ruby

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie Ruby, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Obserwator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Subject interface declares a set of methods for managing subscribers.
class Subject
 # Attach an observer to the subject.
 def attach(observer)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # Detach an observer from the subject.
 def detach(observer)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # Notify all observers about an event.
 def notify
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# The Subject owns some important state and notifies observers when the state
# changes.
class ConcreteSubject < Subject
 # For the sake of simplicity, the Subject's state, essential to all
 # subscribers, is stored in this variable.
 attr_accessor :state

 # @!attribute observers
 # @return [Array<Observer>] attr_accessor :observers private :observers

 def initialize
  @observers = []
 end

 # List of subscribers. In real life, the list of subscribers can be stored
 # more comprehensively (categorized by event type, etc.).

 # @param [Obserser] observer
 def attach(observer)
  puts 'Subject: Attached an observer.'
  @observers << observer
 end

 # @param [Obserser] observer
 def detach(observer)
  @observers.delete(observer)
 end

 # The subscription management methods.

 # Trigger an update in each subscriber.
 def notify
  puts 'Subject: Notifying observers...'
  @observers.each { |observer| observer.update(self) }
 end

 # Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject can
 # really do. Subjects commonly hold some important business logic, that
 # triggers a notification method whenever something important is about to
 # happen (or after it).
 def some_business_logic
  puts "\nSubject: I'm doing something important."
  @state = rand(0..10)

  puts "Subject: My state has just changed to: #{@state}"
  notify
 end
end

# The Observer interface declares the update method, used by subjects.
class Observer
 # Receive update from subject.
 def update(_subject)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Concrete Observers react to the updates issued by the Subject they had been
# attached to.

class ConcreteObserverA < Observer
 # @param [Subject] subject
 def update(subject)
  puts 'ConcreteObserverA: Reacted to the event' if subject.state < 3
 end
end

class ConcreteObserverB < Observer
 # @param [Subject] subject
 def update(subject)
  return unless subject.state.zero? || subject.state >= 2

  puts 'ConcreteObserverB: Reacted to the event'
 end
end

# The client code.

subject = ConcreteSubject.new

observer_a = ConcreteObserverA.new
subject.attach(observer_a)

observer_b = ConcreteObserverB.new
subject.attach(observer_b)

subject.some_business_logic
subject.some_business_logic

subject.detach(observer_a)

subject.some_business_logic

output.txt: Wynik działania

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 1
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 10
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 2
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Python Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift Obserwator w języku TypeScript