Spring SALE
Obserwator

Obserwator w języku TypeScript

Obserwator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający obiektom powiadamiać inne obiekty o zmianach swojego stanu.

Obserwator daje możliwość subskrypcji lub zrezygnowania z subskrypcji zdarzeń dowolnego obiektu implementującego interfejs subskrybenta.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Obserwator jest dość powszechny w kodzie TypeScript, szczególnie w komponentach graficznego interfejsu użytkownika. Pozwala reagować na zdarzenia dotyczące innych obiektów bez konieczności sprzęgania z klasami tych obiektów.

Identyfikacja: Wzorzec Obserwator można poznać po obecności metod służących subskrypcji, które przechowują obiekty w strukturze listy i po wywołaniach metod aktualizacji obiektów z tej listy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Obserwator ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Subject interface declares a set of methods for managing subscribers.
 */
interface Subject {
  // Attach an observer to the subject.
  attach(observer: Observer): void;

  // Detach an observer from the subject.
  detach(observer: Observer): void;

  // Notify all observers about an event.
  notify(): void;
}

/**
 * The Subject owns some important state and notifies observers when the state
 * changes.
 */
class ConcreteSubject implements Subject {
  /**
   * @type {number} For the sake of simplicity, the Subject's state, essential
   * to all subscribers, is stored in this variable.
   */
  public state: number;

  /**
   * @type {Observer[]} List of subscribers. In real life, the list of
   * subscribers can be stored more comprehensively (categorized by event
   * type, etc.).
   */
  private observers: Observer[] = [];

  /**
   * The subscription management methods.
   */
  public attach(observer: Observer): void {
    const isExist = this.observers.includes(observer);
    if (isExist) {
      return console.log('Subject: Observer has been attached already.');
    }

    console.log('Subject: Attached an observer.');
    this.observers.push(observer);
  }

  public detach(observer: Observer): void {
    const observerIndex = this.observers.indexOf(observer);
    if (observerIndex === -1) {
      return console.log('Subject: Nonexistent observer.');
    }

    this.observers.splice(observerIndex, 1);
    console.log('Subject: Detached an observer.');
  }

  /**
   * Trigger an update in each subscriber.
   */
  public notify(): void {
    console.log('Subject: Notifying observers...');
    for (const observer of this.observers) {
      observer.update(this);
    }
  }

  /**
   * Usually, the subscription logic is only a fraction of what a Subject can
   * really do. Subjects commonly hold some important business logic, that
   * triggers a notification method whenever something important is about to
   * happen (or after it).
   */
  public someBusinessLogic(): void {
    console.log('\nSubject: I\'m doing something important.');
    this.state = Math.floor(Math.random() * (10 + 1));

    console.log(`Subject: My state has just changed to: ${this.state}`);
    this.notify();
  }
}

/**
 * The Observer interface declares the update method, used by subjects.
 */
interface Observer {
  // Receive update from subject.
  update(subject: Subject): void;
}

/**
 * Concrete Observers react to the updates issued by the Subject they had been
 * attached to.
 */
class ConcreteObserverA implements Observer {
  public update(subject: Subject): void {
    if (subject instanceof ConcreteSubject && subject.state < 3) {
      console.log('ConcreteObserverA: Reacted to the event.');
    }
  }
}

class ConcreteObserverB implements Observer {
  public update(subject: Subject): void {
    if (subject instanceof ConcreteSubject && (subject.state === 0 || subject.state >= 2)) {
      console.log('ConcreteObserverB: Reacted to the event.');
    }
  }
}

/**
 * The client code.
 */

const subject = new ConcreteSubject();

const observer1 = new ConcreteObserverA();
subject.attach(observer1);

const observer2 = new ConcreteObserverB();
subject.attach(observer2);

subject.someBusinessLogic();
subject.someBusinessLogic();

subject.detach(observer2);

subject.someBusinessLogic();

Output.txt: Wynik działania

Subject: Attached an observer.
Subject: Attached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 6
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverB: Reacted to the event.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 1
Subject: Notifying observers...
ConcreteObserverA: Reacted to the event.
Subject: Detached an observer.

Subject: I'm doing something important.
Subject: My state has just changed to: 5
Subject: Notifying observers...

Obserwator w innych językach

Obserwator w języku C# Obserwator w języku C++ Obserwator w języku Go Obserwator w języku Java Obserwator w języku PHP Obserwator w języku Python Obserwator w języku Ruby Obserwator w języku Rust Obserwator w języku Swift