Wiosenna WYPRZEDAŻ
Pamiątka

Pamiątka w języku Java

Pamiątka to behawioralny wzorzec projektowy umożliwiający zapisywanie “migawek” stanu obiektu i późniejsze jego przywracanie.

Wzorzec Pamiątka nie wpływa na wewnętrzną strukturę obiektu z którym współpracuje, ani na dane przechowywane w migawkach.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Zasada działania Pamiątki opiera się na serializacji, która jest dość powszechnie stosowana w Javie. Nie jest to jedyny, czy najefektywniejszy sposób zapisywania migawki stanu obiektu, ale pozwala na przechowywanie kopii zapasowych, chroniąc jednocześnie strukturę obiektu źródłowego przed innymi obiektami.

Oto parę przykładów użycia Pamiątki w głównych bibliotekach Java:

Edytor figur geometrycznych i złożone cofnij/ponów

Poniższy edytor graficzny pozwala zmieniać kolor i pozycję kształtów na ekranie. Każdą modyfikację można wycofać lub powtórzyć.

Funkcjonalność “cofnij” oparto na współpracy wzorców Pamiątka i Polecenie. Edytor śledzi historię wykonanych działań. Zanim wykona jakąś czynność, tworzy kopię zapasową i łączy ją z obiektem typu polecenie. Po wykonaniu polecenia trafia ono do historii.

Gdy użytkownik chce cofnąć operację, edytor pobiera ostatnio wykonane polecenie z historii i przywraca stan edytora na podstawie kopii zapasowej przechowywanej w tym poleceniu. Kolejne wywołania “cofnij” spowodują powtórzenie powyższego zachowania z wykorzystaniem kolejnego (“starszego”) polecenia z historii.

Cofnięte polecenia są przechowywane w historii do momentu gdy użytkownik dokona modyfikacji figur na ekranie. Jest to kluczowa część funkcjonalności ponawiania cofniętych poleceń.

editor

editor/Editor.java: Kod edytora

package refactoring_guru.memento.example.editor;

import refactoring_guru.memento.example.commands.Command;
import refactoring_guru.memento.example.history.History;
import refactoring_guru.memento.example.history.Memento;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Shape;

import javax.swing.*;
import java.io.*;
import java.util.Base64;

public class Editor extends JComponent {
  private Canvas canvas;
  private CompoundShape allShapes = new CompoundShape();
  private History history;

  public Editor() {
    canvas = new Canvas(this);
    history = new History();
  }

  public void loadShapes(Shape... shapes) {
    allShapes.clear();
    allShapes.add(shapes);
    canvas.refresh();
  }

  public CompoundShape getShapes() {
    return allShapes;
  }

  public void execute(Command c) {
    history.push(c, new Memento(this));
    c.execute();
  }

  public void undo() {
    if (history.undo())
      canvas.repaint();
  }

  public void redo() {
    if (history.redo())
      canvas.repaint();
  }

  public String backup() {
    try {
      ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
      ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(baos);
      oos.writeObject(this.allShapes);
      oos.close();
      return Base64.getEncoder().encodeToString(baos.toByteArray());
    } catch (IOException e) {
      return "";
    }
  }

  public void restore(String state) {
    try {
      byte[] data = Base64.getDecoder().decode(state);
      ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new ByteArrayInputStream(data));
      this.allShapes = (CompoundShape) ois.readObject();
      ois.close();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      System.out.print("ClassNotFoundException occurred.");
    } catch (IOException e) {
      System.out.print("IOException occurred.");
    }
  }
}

editor/Canvas.java: Kod kanwy

package refactoring_guru.memento.example.editor;

import refactoring_guru.memento.example.commands.ColorCommand;
import refactoring_guru.memento.example.commands.MoveCommand;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Shape;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.Border;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.BufferedImage;

class Canvas extends java.awt.Canvas {
  private Editor editor;
  private JFrame frame;
  private static final int PADDING = 10;

  Canvas(Editor editor) {
    this.editor = editor;
    createFrame();
    attachKeyboardListeners();
    attachMouseListeners();
    refresh();
  }

  private void createFrame() {
    frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setLocationRelativeTo(null);

    JPanel contentPanel = new JPanel();
    Border padding = BorderFactory.createEmptyBorder(PADDING, PADDING, PADDING, PADDING);
    contentPanel.setBorder(padding);
    contentPanel.setLayout(new BoxLayout(contentPanel, BoxLayout.Y_AXIS));
    frame.setContentPane(contentPanel);

    contentPanel.add(new JLabel("Select and drag to move."), BorderLayout.PAGE_END);
    contentPanel.add(new JLabel("Right click to change color."), BorderLayout.PAGE_END);
    contentPanel.add(new JLabel("Undo: Ctrl+Z, Redo: Ctrl+R"), BorderLayout.PAGE_END);
    contentPanel.add(this);
    frame.setVisible(true);
    contentPanel.setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
  }

  private void attachKeyboardListeners() {
    addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        if ((e.getModifiers() & KeyEvent.CTRL_MASK) != 0) {
          switch (e.getKeyCode()) {
            case KeyEvent.VK_Z:
              editor.undo();
              break;
            case KeyEvent.VK_R:
              editor.redo();
              break;
          }
        }
      }
    });
  }

  private void attachMouseListeners() {
    MouseAdapter colorizer = new MouseAdapter() {
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
        if (e.getButton() != MouseEvent.BUTTON3) {
          return;
        }
        Shape target = editor.getShapes().getChildAt(e.getX(), e.getY());
        if (target != null) {
          editor.execute(new ColorCommand(editor, new Color((int) (Math.random() * 0x1000000))));
          repaint();
        }
      }
    };
    addMouseListener(colorizer);

    MouseAdapter selector = new MouseAdapter() {
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
        if (e.getButton() != MouseEvent.BUTTON1) {
          return;
        }

        Shape target = editor.getShapes().getChildAt(e.getX(), e.getY());
        boolean ctrl = (e.getModifiers() & ActionEvent.CTRL_MASK) == ActionEvent.CTRL_MASK;

        if (target == null) {
          if (!ctrl) {
            editor.getShapes().unSelect();
          }
        } else {
          if (ctrl) {
            if (target.isSelected()) {
              target.unSelect();
            } else {
              target.select();
            }
          } else {
            if (!target.isSelected()) {
              editor.getShapes().unSelect();
            }
            target.select();
          }
        }
        repaint();
      }
    };
    addMouseListener(selector);


    MouseAdapter dragger = new MouseAdapter() {
      MoveCommand moveCommand;

      @Override
      public void mouseDragged(MouseEvent e) {
        if ((e.getModifiersEx() & MouseEvent.BUTTON1_DOWN_MASK) != MouseEvent.BUTTON1_DOWN_MASK) {
          return;
        }
        if (moveCommand == null) {
          moveCommand = new MoveCommand(editor);
          moveCommand.start(e.getX(), e.getY());
        }
        moveCommand.move(e.getX(), e.getY());
        repaint();
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
        if (e.getButton() != MouseEvent.BUTTON1 || moveCommand == null) {
          return;
        }
        moveCommand.stop(e.getX(), e.getY());
        editor.execute(moveCommand);
        this.moveCommand = null;
        repaint();
      }
    };
    addMouseListener(dragger);
    addMouseMotionListener(dragger);
  }

  public int getWidth() {
    return editor.getShapes().getX() + editor.getShapes().getWidth() + PADDING;
  }

  public int getHeight() {
    return editor.getShapes().getY() + editor.getShapes().getHeight() + PADDING;
  }

  void refresh() {
    this.setSize(getWidth(), getHeight());
    frame.pack();
  }

  public void update(Graphics g) {
    paint(g);
  }

  public void paint(Graphics graphics) {
    BufferedImage buffer = new BufferedImage(this.getWidth(), this.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Graphics2D ig2 = buffer.createGraphics();
    ig2.setBackground(Color.WHITE);
    ig2.clearRect(0, 0, this.getWidth(), this.getHeight());

    editor.getShapes().paint(buffer.getGraphics());

    graphics.drawImage(buffer, 0, 0, null);
  }
}

history

history/History.java: Historia przechowuje polecenia i pamiątki

package refactoring_guru.memento.example.history;

import refactoring_guru.memento.example.commands.Command;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class History {
  private List<Pair> history = new ArrayList<Pair>();
  private int virtualSize = 0;

  private class Pair {
    Command command;
    Memento memento;
    Pair(Command c, Memento m) {
      command = c;
      memento = m;
    }

    private Command getCommand() {
      return command;
    }

    private Memento getMemento() {
      return memento;
    }
  }

  public void push(Command c, Memento m) {
    if (virtualSize != history.size() && virtualSize > 0) {
      history = history.subList(0, virtualSize - 1);
    }
    history.add(new Pair(c, m));
    virtualSize = history.size();
  }

  public boolean undo() {
    Pair pair = getUndo();
    if (pair == null) {
      return false;
    }
    System.out.println("Undoing: " + pair.getCommand().getName());
    pair.getMemento().restore();
    return true;
  }

  public boolean redo() {
    Pair pair = getRedo();
    if (pair == null) {
      return false;
    }
    System.out.println("Redoing: " + pair.getCommand().getName());
    pair.getMemento().restore();
    pair.getCommand().execute();
    return true;
  }

  private Pair getUndo() {
    if (virtualSize == 0) {
      return null;
    }
    virtualSize = Math.max(0, virtualSize - 1);
    return history.get(virtualSize);
  }

  private Pair getRedo() {
    if (virtualSize == history.size()) {
      return null;
    }
    virtualSize = Math.min(history.size(), virtualSize + 1);
    return history.get(virtualSize - 1);
  }
}

history/Memento.java: Klasa pamiątka

package refactoring_guru.memento.example.history;

import refactoring_guru.memento.example.editor.Editor;

public class Memento {
  private String backup;
  private Editor editor;

  public Memento(Editor editor) {
    this.editor = editor;
    this.backup = editor.backup();
  }

  public void restore() {
    editor.restore(backup);
  }
}

commands

commands/Command.java: Klasa bazowa polecenia

package refactoring_guru.memento.example.commands;

public interface Command {
  String getName();
  void execute();
}

commands/ColorCommand.java: Zmienia barwę wybranej figury

package refactoring_guru.memento.example.commands;

import refactoring_guru.memento.example.editor.Editor;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Shape;

import java.awt.*;

public class ColorCommand implements Command {
  private Editor editor;
  private Color color;

  public ColorCommand(Editor editor, Color color) {
    this.editor = editor;
    this.color = color;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "Colorize: " + color.toString();
  }

  @Override
  public void execute() {
    for (Shape child : editor.getShapes().getSelected()) {
      child.setColor(color);
    }
  }
}

commands/MoveCommand.java: Przesuwa wybraną figurę

package refactoring_guru.memento.example.commands;

import refactoring_guru.memento.example.editor.Editor;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Shape;

public class MoveCommand implements Command {
  private Editor editor;
  private int startX, startY;
  private int endX, endY;

  public MoveCommand(Editor editor) {
    this.editor = editor;
  }

  @Override
  public String getName() {
    return "Move by X:" + (endX - startX) + " Y:" + (endY - startY);
  }

  public void start(int x, int y) {
    startX = x;
    startY = y;
    for (Shape child : editor.getShapes().getSelected()) {
      child.drag();
    }
  }

  public void move(int x, int y) {
    for (Shape child : editor.getShapes().getSelected()) {
      child.moveTo(x - startX, y - startY);
    }
  }

  public void stop(int x, int y) {
    endX = x;
    endY = y;
    for (Shape child : editor.getShapes().getSelected()) {
      child.drop();
    }
  }

  @Override
  public void execute() {
    for (Shape child : editor.getShapes().getSelected()) {
      child.moveBy(endX - startX, endY - startY);
    }
  }
}

shapes: Różne figury

shapes/Shape.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;
import java.io.Serializable;

public interface Shape extends Serializable {
  int getX();
  int getY();
  int getWidth();
  int getHeight();
  void drag();
  void drop();
  void moveTo(int x, int y);
  void moveBy(int x, int y);
  boolean isInsideBounds(int x, int y);
  Color getColor();
  void setColor(Color color);
  void select();
  void unSelect();
  boolean isSelected();
  void paint(Graphics graphics);
}

shapes/BaseShape.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;

public abstract class BaseShape implements Shape {
  int x, y;
  private int dx = 0, dy = 0;
  private Color color;
  private boolean selected = false;

  BaseShape(int x, int y, Color color) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.color = color;
  }

  @Override
  public int getX() {
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return 0;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return 0;
  }

  @Override
  public void drag() {
    dx = x;
    dy = y;
  }

  @Override
  public void moveTo(int x, int y) {
    this.x = dx + x;
    this.y = dy + y;
  }

  @Override
  public void moveBy(int x, int y) {
    this.x += x;
    this.y += y;
  }

  @Override
  public void drop() {
    this.x = dx;
    this.y = dy;
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    return x > getX() && x < (getX() + getWidth()) &&
        y > getY() && y < (getY() + getHeight());
  }

  @Override
  public Color getColor() {
    return color;
  }

  @Override
  public void setColor(Color color) {
    this.color = color;
  }

  @Override
  public void select() {
    selected = true;
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    selected = false;
  }

  @Override
  public boolean isSelected() {
    return selected;
  }

  void enableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);

    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    float[] dash1 = {2.0f};
    g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f,
        BasicStroke.CAP_BUTT,
        BasicStroke.JOIN_MITER,
        2.0f, dash1, 0.0f));
  }

  void disableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(color);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    g2.setStroke(new BasicStroke());
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
    }
    else {
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    // ...
  }
}

shapes/Circle.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Circle extends BaseShape {
  private int radius;

  public Circle(int x, int y, int radius, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.radius = radius;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return radius * 2;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return radius * 2;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawOval(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/Dot.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Dot extends BaseShape {
  private final int DOT_SIZE = 3;

  public Dot(int x, int y, Color color) {
    super(x, y, color);
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.fillRect(x - 1, y - 1, getWidth(), getHeight());
  }
}

shapes/Rectangle.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Rectangle extends BaseShape {
  private int width;
  private int height;

  public Rectangle(int x, int y, int width, int height, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return width;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return height;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawRect(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/CompoundShape.java

package refactoring_guru.memento.example.shapes;

import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class CompoundShape extends BaseShape {
  private List<Shape> children = new ArrayList<>();

  public CompoundShape(Shape... components) {
    super(0, 0, Color.BLACK);
    add(components);
  }

  public void add(Shape component) {
    children.add(component);
  }

  public void add(Shape... components) {
    children.addAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void remove(Shape child) {
    children.remove(child);
  }

  public void remove(Shape... components) {
    children.removeAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void clear() {
    children.clear();
  }

  @Override
  public int getX() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int x = children.get(0).getX();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getX() < x) {
        x = child.getX();
      }
    }
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int y = children.get(0).getY();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getY() < y) {
        y = child.getY();
      }
    }
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    int maxWidth = 0;
    int x = getX();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeX = child.getX() - x;
      int childWidth = childsRelativeX + child.getWidth();
      if (childWidth > maxWidth) {
        maxWidth = childWidth;
      }
    }
    return maxWidth;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    int maxHeight = 0;
    int y = getY();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeY = child.getY() - y;
      int childHeight = childsRelativeY + child.getHeight();
      if (childHeight > maxHeight) {
        maxHeight = childHeight;
      }
    }
    return maxHeight;
  }

  @Override
  public void drag() {
    for (Shape child : children) {
      child.drag();
    }
  }

  @Override
  public void drop() {
    for (Shape child : children) {
      child.drop();
    }
  }

  @Override
  public void moveTo(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      child.moveTo(x, y);
    }
  }

  @Override
  public void moveBy(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      child.moveBy(x, y);
    }
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void setColor(Color color) {
    super.setColor(color);
    for (Shape child : children) {
      child.setColor(color);
    }
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    super.unSelect();
    for (Shape child : children) {
      child.unSelect();
    }
  }

  public Shape getChildAt(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        return child;
      }
    }
    return null;
  }

  public boolean selectChildAt(int x, int y) {
    Shape child = getChildAt(x,y);
    if (child != null) {
      child.select();
      return true;
    }
    return false;
  }

  public List<Shape> getSelected() {
    List<Shape> selected = new ArrayList<>();
    for (Shape child : children) {
      if (child.isSelected()) {
        selected.add(child);
      }
    }
    return selected;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
      graphics.drawRect(getX() - 1, getY() - 1, getWidth() + 1, getHeight() + 1);
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    for (Shape child : children) {
      child.paint(graphics);
    }
  }
}

Demo.java: Kod inicjalizacyjny

package refactoring_guru.memento.example;

import refactoring_guru.memento.example.editor.Editor;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Dot;
import refactoring_guru.memento.example.shapes.Rectangle;

import java.awt.*;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Editor editor = new Editor();
    editor.loadShapes(
        new Circle(10, 10, 10, Color.BLUE),

        new CompoundShape(
            new Circle(110, 110, 50, Color.RED),
            new Dot(160, 160, Color.RED)
        ),

        new CompoundShape(
            new Rectangle(250, 250, 100, 100, Color.GREEN),
            new Dot(240, 240, Color.GREEN),
            new Dot(240, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 240, Color.GREEN)
        )
    );
  }
}

OutputDemo.png: Zrzut ekranu

Pamiątka w innych językach

Pamiątka w języku C# Pamiątka w języku C++ Pamiątka w języku Go Pamiątka w języku PHP Pamiątka w języku Python Pamiątka w języku Ruby Pamiątka w języku Rust Pamiątka w języku Swift Pamiątka w języku TypeScript