Hura! Mamy wreszcie przyjemność udostępnić wam polską wersję! Zapraszamy do przesyłania wiadomości z waszymi uwagami i informacjami o zauważonych błędach.
Strategia

Strategia w języku Java

Strategia to behawioralny wzorzec projektowy zakładający przekształcenie zestawu zachowań w obiekty, które można stosować zamiennie w pierwotnym obiekcie.

Pierwotny obiekt, zwany kontekstem, przechowuje odniesienie do obiektu-strategii i deleguje mu działania związane z danym zachowaniem. Aby zmienić sposób, w jaki kontekst wykonuje swą pracę, należy zamienić bieżąco przypisany obiekt strategii na inny.

Użycie wzorca w języku Java

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Strategia jest bardzo powszechny w kodzie Java. Często stosuje się go w różnych frameworkach by umożliwić użytkownikom zmianę funkcjonalności klasy bez konieczności jej rozszerzania.

Wraz z Javą 8 pojawiło się wsparcie funkcji lambda (funkcji anonimowych), które mogą pełnić rolę prostszej alternatywy dla wzorca Strategia.

Oto parę przykładów użycia wzorca Strategia w głównych bibliotekach Javy:

Identyfikacja: Wzorzec Strategia można rozpoznać po obecności metody pozwalającej wykonywać faktyczną pracę zagnieżdżonemu obiektowi oraz obecności settera umożliwiającego wymianę tego obiektu na inny.

Metody płatności w aplikacji e-commerce

W poniższym przykładzie wzorzec Strategia użyto do implementacji różnych metod płatności w aplikacji e-commerce. Po wybraniu produktu, klient wybiera sposób płatności: PayPal lub za pomocą karty kredytowej.

Konkretne strategie, poza samym płaceniem, mogą zmieniać zachowanie formularza podsumowania zamówienia, dodając odpowiednie pola szczegółów płatności.

strategies

strategies/PayStrategy.java: Wspólny interfejs metod płatności

package refactoring_guru.strategy.example.strategies;

/**
 * Common interface for all strategies.
 */
public interface PayStrategy {
  boolean pay(int paymentAmount);
  void collectPaymentDetails();
}

strategies/PayByPayPal.java: Płatność poprzez PayPal

package refactoring_guru.strategy.example.strategies;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Concrete strategy. Implements PayPal payment method.
 */
public class PayByPayPal implements PayStrategy {
  private static final Map<String, String> DATA_BASE = new HashMap<>();
  private final BufferedReader READER = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  private String email;
  private String password;
  private boolean signedIn;

  static {
    DATA_BASE.put("amanda1985", "amanda@ya.com");
    DATA_BASE.put("qwerty", "john@amazon.eu");
  }

  /**
   * Collect customer's data.
   */
  @Override
  public void collectPaymentDetails() {
    try {
      while (!signedIn) {
        System.out.print("Enter the user's email: ");
        email = READER.readLine();
        System.out.print("Enter the password: ");
        password = READER.readLine();
        if (verify()) {
          System.out.println("Data verification has been successful.");
        } else {
          System.out.println("Wrong email or password!");
        }
      }
    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  private boolean verify() {
    setSignedIn(email.equals(DATA_BASE.get(password)));
    return signedIn;
  }

  /**
   * Save customer data for future shopping attempts.
   */
  @Override
  public boolean pay(int paymentAmount) {
    if (signedIn) {
      System.out.println("Paying " + paymentAmount + " using PayPal.");
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  private void setSignedIn(boolean signedIn) {
    this.signedIn = signedIn;
  }
}

strategies/PayByCreditCard.java: Płatność kartą kredytową

package refactoring_guru.strategy.example.strategies;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/**
 * Concrete strategy. Implements credit card payment method.
 */
public class PayByCreditCard implements PayStrategy {
  private final BufferedReader READER = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  private CreditCard card;

  /**
   * Collect credit card data.
   */
  @Override
  public void collectPaymentDetails() {
    try {
      System.out.print("Enter the card number: ");
      String number = READER.readLine();
      System.out.print("Enter the card expiration date 'mm/yy': ");
      String date = READER.readLine();
      System.out.print("Enter the CVV code: ");
      String cvv = READER.readLine();
      card = new CreditCard(number, date, cvv);

      // Validate credit card number...

    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * After card validation we can charge customer's credit card.
   */
  @Override
  public boolean pay(int paymentAmount) {
    if (cardIsPresent()) {
      System.out.println("Paying " + paymentAmount + " using Credit Card.");
      card.setAmount(card.getAmount() - paymentAmount);
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  private boolean cardIsPresent() {
    return card != null;
  }
}

strategies/CreditCard.java: Klasa karty kredytowej

package refactoring_guru.strategy.example.strategies;

/**
 * Dummy credit card class.
 */
public class CreditCard {
  private int amount;
  private String number;
  private String date;
  private String cvv;

  CreditCard(String number, String date, String cvv) {
    this.amount = 100_000;
    this.number = number;
    this.date = date;
    this.cvv = cvv;
  }

  public void setAmount(int amount) {
    this.amount = amount;
  }

  public int getAmount() {
    return amount;
  }
}

order/Order.java: Klasa zamówienia

package refactoring_guru.strategy.example.order;

import refactoring_guru.strategy.example.strategies.PayStrategy;

/**
 * Order class. Doesn't know the concrete payment method (strategy) user has
 * picked. It uses common strategy interface to delegate collecting payment data
 * to strategy object. It can be used to save order to database.
 */
public class Order {
  private int totalCost = 0;
  private boolean isClosed = false;

  public void processOrder(PayStrategy strategy) {
    strategy.collectPaymentDetails();
    // Here we could collect and store payment data from the strategy.
  }

  public void setTotalCost(int cost) {
    this.totalCost += cost;
  }

  public int getTotalCost() {
    return totalCost;
  }

  public boolean isClosed() {
    return isClosed;
  }

  public void setClosed() {
    isClosed = true;
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.strategy.example;

import refactoring_guru.strategy.example.order.Order;
import refactoring_guru.strategy.example.strategies.PayByCreditCard;
import refactoring_guru.strategy.example.strategies.PayByPayPal;
import refactoring_guru.strategy.example.strategies.PayStrategy;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * World first console e-commerce application.
 */
public class Demo {
	private static Map<Integer, Integer> priceOnProducts = new HashMap<>();
	private static BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	private static Order order = new Order();
	private static PayStrategy strategy;

	static {
		priceOnProducts.put(1, 2200);
		priceOnProducts.put(2, 1850);
		priceOnProducts.put(3, 1100);
		priceOnProducts.put(4, 890);
	}

	public static void main(String[] args) throws IOException {
		while (!order.isClosed()) {
			int cost;

			String continueChoice;
			do {
				System.out.print("Please, select a product:" + "\n" +
						"1 - Mother board" + "\n" +
						"2 - CPU" + "\n" +
						"3 - HDD" + "\n" +
						"4 - Memory" + "\n");
				int choice = Integer.parseInt(reader.readLine());
				cost = priceOnProducts.get(choice);
				System.out.print("Count: ");
				int count = Integer.parseInt(reader.readLine());
				order.setTotalCost(cost * count);
				System.out.print("Do you wish to continue selecting products? Y/N: ");
				continueChoice = reader.readLine();
			} while (continueChoice.equalsIgnoreCase("Y"));

			if (strategy == null) {
				System.out.println("Please, select a payment method:" + "\n" +
						"1 - PalPay" + "\n" +
						"2 - Credit Card");
				String paymentMethod = reader.readLine();

				// Client creates different strategies based on input from
				// user, application configuration, etc.
												// пользовательских данных, конфигурации и прочих параметров.
				if (paymentMethod.equals("1")) {
					strategy = new PayByPayPal();
				} else {
					strategy = new PayByCreditCard();
				}
			}

			// Order object delegates gathering payment data to strategy
			// object, since only strategies know what data they need to
			// process a payment.
									// т.к. только стратегии знают какие данные им нужны для приёма
			// оплаты.
			order.processOrder(strategy);

			System.out.print("Pay " + order.getTotalCost() + " units or Continue shopping? P/C: ");
			String proceed = reader.readLine();
			if (proceed.equalsIgnoreCase("P")) {
				// Finally, strategy handles the payment.
												if (strategy.pay(order.getTotalCost())) {
					System.out.println("Payment has been successful.");
				} else {
					System.out.println("FAIL! Please, check your data.");
				}
				order.setClosed();
			}
		}
	}
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Please, select a product:
1 - Mother board
2 - CPU
3 - HDD
4 - Memory
1
Count: 2
Do you wish to continue selecting products? Y/N: y
Please, select a product:
1 - Mother board
2 - CPU
3 - HDD
4 - Memory
2
Count: 1
Do you wish to continue selecting products? Y/N: n
Please, select a payment method:
1 - PalPay
2 - Credit Card
1
Enter the user's email: user@example.com
Enter the password: qwerty
Wrong email or password!
Enter user email: amanda@ya.com
Enter password: amanda1985
Data verification has been successful.
Pay 6250 units or Continue shopping? P/C: p
Paying 6250 using PayPal.
Payment has been successful.

Strategia w innych językach

Wzorce projektowe: Strategia w języku C# Wzorce projektowe: Strategia w języku C++ Wzorce projektowe: Strategia w języku PHP Wzorce projektowe: Strategia w języku Python Wzorce projektowe: Strategia w języku Ruby Wzorce projektowe: Strategia w języku Swift Wzorce projektowe: Strategia w języku TypeScript Wzorce projektowe: Strategia w języku Go