🎉 Ура! Після трьох років роботи, я нарешті випустив англійську версію книжки про патерни! Ось вона »

PHP: Міст

Bridge Міст Bridge

Міст — це структурний патерн, який розділяє бізнес-логіку або великий клас на кілька окремих ієрархій, які можна розвивати далі окремо одну від одної.

Одна з цих ієрархій (абстракція) отримає посилання на об’єкти іншої ієрархії (реалізація) і буде делегувати їм основну роботу. Завдяки тому, що всі реалізації будуть дотримуватись спільного інтерфейсу, їх можна буде взаємозамінювати всередині абстракції.

Детальніше про Міст

Особливості паттерна на PHP

Складність:

Популярність:

Застосування: Патерн Міст особливо корисний, якщо вам доводиться підтримувати кілька типів баз даних або працювати з різними постачальниками схожого API (наприклад, cloud-сервіси, соціальні мережі і т. д.)

Приклад: Структура патерну

Цей приклад показує структуру патерну Міст, а саме — з яких класів він складається, які ролі ці класи виконують і як вони взаємодіють один з одним. Після ознайомлення зі структурою, вам буде легше сприймати наступний приклад, що розглядає реальний випадок використання патерну в світі PHP.

BridgeStructural.php: Приклад структури патерну

<?php

namespace RefactoringGuru\Bridge\Structural;

/**
 * The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
 * hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
 * hierarchy and delegates all of the real work to this object.
 */
class Abstraction
{
  /**
   * @var Implementation
   */
  protected $implementation;

  public function __construct(Implementation $implementation)
  {
    $this->implementation = $implementation;
  }

  public function operation(): string
  {
    return "Abstraction: Base operation with:\n".
      $this->implementation->operationImplementation();
  }
}

/**
 * You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
 */
class ExtendedAbstraction extends Abstraction
{
  public function operation(): string
  {
    return "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n".
      $this->implementation->operationImplementation();
  }
}

/**
 * The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
 * doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
 * interfaces can be entirely different. Typically the Implementation interface
 * provides only primitive operations, while the Abstraction defines higher-
 * level operations based on those primitives.
 */
interface Implementation
{
  public function operationImplementation(): string;
}

/**
 * Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
 * implements the Implementation interface using that platform's API.
 */
class ConcreteImplementationA implements Implementation
{
  public function operationImplementation(): string
  {
    return "ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.\n";
  }
}

class ConcreteImplementationB implements Implementation
{
  public function operationImplementation(): string
  {
    return "ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.\n";
  }
}

/**
 * Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
 * with a specific Implementation object, the client code should only depend on
 * the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
 * implementation combination.
 */
function clientCode(Abstraction $abstraction)
{
  // ...

  echo $abstraction->operation();

  // ...
}

/**
 * The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
 * implementation combination.
 */
$implementation = new ConcreteImplementationA;
$abstraction = new Abstraction($implementation);
clientCode($abstraction);

echo "\n";

$implementation = new ConcreteImplementationB;
$abstraction = new ExtendedAbstraction($implementation);
clientCode($abstraction);

Output.txt: Результат виконання

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Приклад: Приклад з життя

BridgeRealWorld.php: Приклад з життя

<?php

namespace RefactoringGuru\Bridge\RealWorld;

/**
 * Bridge Design Pattern
 *
 * Intent: Decouple an abstraction from its implementation so that the two can
 * vary independently.
 *
 * Example: In this example, the Page hierarchy acts as the Abstraction, and the
 * Renderer hierarchy acts as the Implementation. Objects of the Page class can
 * assemble web pages of a particular kind using basic elements provided by a
 * Renderer object attached to that page. Since both of the class hierarchies
 * are separate, you can add a new Renderer class without changing any of the
 * Page classes and vice versa.
 */

/**
 * The Abstraction.
 */
abstract class Page
{
  /**
   * @var Renderer
   */
  protected $renderer;

  /**
   * The Abstraction is usually initialized with one of the Implementation
   * objects.
   */
  public function __construct(Renderer $renderer)
  {
    $this->renderer = $renderer;
  }

  /**
   * The Bridge pattern allows replacing the attached Implementation object
   * dynamically.
   */
  public function changeRenderer(Renderer $renderer): void
  {
    $this->renderer = $renderer;
  }

  /**
   * The "view" behavior stays abstract since it can only be provided by
   * Concrete Abstraction classes.
   */
  abstract public function view(): string;
}

/**
 * This Concrete Abstraction represents a simple page.
 */
class SimplePage extends Page
{
  protected $title;
  protected $content;

  public function __construct(Renderer $renderer, string $title, string $content)
  {
    parent::__construct($renderer);
    $this->title = $title;
    $this->content = $content;
  }

  public function view(): string
  {
    return $this->renderer->renderParts([
      $this->renderer->renderHeader(),
      $this->renderer->renderTitle($this->title),
      $this->renderer->renderTextBlock($this->content),
      $this->renderer->renderFooter()
    ]);
  }
}

/**
 * This Concrete Abstraction represents a more complex page.
 */
class ProductPage extends Page
{
  protected $product;

  public function __construct(Renderer $renderer, Product $product)
  {
    parent::__construct($renderer);
    $this->product = $product;
  }

  public function view(): string
  {
    return $this->renderer->renderParts([
      $this->renderer->renderHeader(),
      $this->renderer->renderTitle($this->product->getTitle()),
      $this->renderer->renderTextBlock($this->product->getDescription()),
      $this->renderer->renderImage($this->product->getImage()),
      $this->renderer->renderLink("/cart/add/" . $this->product->getId(), "Add to cart"),
      $this->renderer->renderFooter()
    ]);
  }
}

/**
 * A helper class for the ProductPage class.
 */
class Product
{
  private $id, $title, $description, $image, $price;

  public function __construct(
    string $id,
    string $title,
    string $description,
    string $image,
    float $price
  ) {
    $this->id = $id;
    $this->title = $title;
    $this->description = $description;
    $this->image = $image;
    $this->price = $price;
  }

  public function getId(): string { return $this->id; }

  public function getTitle(): string { return $this->title; }

  public function getDescription(): string { return $this->description; }

  public function getImage(): string { return $this->image; }

  public function getPrice(): float { return $this->price; }
}


/**
 * The Implementation declares a set of "real", "under-the-hood", "platform"
 * methods.
 *
 * In this case, the Implementation lists rendering methods that can be used to
 * compose any web page. Different Abstractions may use different methods of the
 * Implementation.
 */
interface Renderer
{
  public function renderTitle(string $title): string;

  public function renderTextBlock(string $text): string;

  public function renderImage(string $url): string;

  public function renderLink(string $url, string $title): string;

  public function renderHeader(): string;

  public function renderFooter(): string;

  public function renderParts(array $parts): string;
}

/**
 * This Concrete Implementation renders a web page as HTML.
 */
class HTMLRenderer implements Renderer
{
  public function renderTitle(string $title): string
  {
    return "<h1>$title</h1>";
  }

  public function renderTextBlock(string $text): string
  {
    return "<div class='text'>$text</div>";
  }

  public function renderImage(string $url): string
  {
    return "<img src='$url'>";
  }

  public function renderLink(string $url, string $title): string
  {
    return "<a href='$url'>$title</a>";
  }

  public function renderHeader(): string
  {
    return "<html><body>";
  }

  public function renderFooter(): string
  {
    return "</body></html>";
  }

  public function renderParts(array $parts): string
  {
    return implode("\n", $parts);
  }
}

/**
 * This Concrete Implementation renders a web page as JSON strings.
 */
class JsonRenderer implements Renderer
{
  public function renderTitle(string $title): string
  {
    return '"title": "' . $title . '"';
  }

  public function renderTextBlock(string $text): string
  {
    return '"text": "' . $text . '"';
  }

  public function renderImage(string $url): string
  {
    return '"img": "' . $url . '"';
  }

  public function renderLink(string $url, string $title): string
  {
    return '"link": {"href": "' . $title . '", "title": "' . $title . '""}';
  }

  public function renderHeader(): string
  {
    return '';
  }

  public function renderFooter(): string
  {
    return '';
  }

  public function renderParts(array $parts): string
  {
    return "{\n" . implode(",\n", array_filter($parts)) . "\n}";
  }
}

/**
 * The client code usually deals only with the Abstraction objects.
 */
function clientCode(Page $page)
{
  // ...

  echo $page->view();

  // ...
}

/**
 * The client code can be executed with any pre-configured combination of the
 * Abstraction+Implementation.
 */
$HTMLRenderer = new HTMLRenderer;
$JSONRenderer = new JsonRenderer;

$page = new SimplePage($HTMLRenderer, "Home", "Welcome to our website!");
echo "HTML view of a simple content page:\n";
clientCode($page);
echo "\n\n";

/**
 * The Abstraction can change the linked Implementation at runtime if needed.
 */
$page->changeRenderer($JSONRenderer);
echo "JSON view of a simple content page, rendered with the same client code:\n";
clientCode($page);
echo "\n\n";


$product = new Product("123", "Star Wars, episode1",
  "A long time ago in a galaxy far, far away...",
  "/images/star-wars.jpeg", 39.95);

$page = new ProductPage($HTMLRenderer, $product);
echo "HTML view of a product page, same client code:\n";
clientCode($page);
echo "\n\n";

$page->changeRenderer($JSONRenderer);
echo "JSON view of a simple content page, with the same client code:\n";
clientCode($page);

Output.txt: Результат виконання

HTML view of a simple content page:
<html><body>
<h1>Home</h1>
<div class='text'>Welcome to our website!</div>
</body></html>

JSON view of a simple content page, rendered with the same client code:
{
"title": "Home",
"text": "Welcome to our website!"
}

HTML view of a product page, same client code:
<html><body>
<h1>Star Wars, episode1</h1>
<div class='text'>A long time ago in a galaxy far, far away...</div>
<img src='/images/star-wars.jpeg'>
<a href='/cart/add/123'>Add to cart</a>
</body></html>

JSON view of a simple content page, with the same client code:
{
"title": "Star Wars, episode1",
"text": "A long time ago in a galaxy far, far away...",
"img": "/images/star-wars.jpeg",
"link": {"href": "Add to cart", "title": "Add to cart""}
}