Spring SALE
Fasada

Fasada w języku Python

Fasada to strukturalny wzorzec projektowy wyposażający złożony system klas, bibliotekę lub framework w uproszczony interfejs.

Fasada zmniejsza ogólną złożoność aplikacji oraz pomaga przenieść niechciane zależności w jedno miejsce w programie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Fasada jest często używany w aplikacjach pisanych w Pythonie, gdzie przydaje się w pracy ze złożonymi bibliotekami i API.

Identyfikacja: Użycie Fasady można stwierdzić po istnieniu klasy o uproszczonym interfejsie, która deleguje większość swoich zadań innym klasom. Zazwyczaj fasady zarządzają całym cyklem życia używanych przez siebie obiektów.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Fasada ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations


class Facade:
  """
  The Facade class provides a simple interface to the complex logic of one or
  several subsystems. The Facade delegates the client requests to the
  appropriate objects within the subsystem. The Facade is also responsible for
  managing their lifecycle. All of this shields the client from the undesired
  complexity of the subsystem.
  """

  def __init__(self, subsystem1: Subsystem1, subsystem2: Subsystem2) -> None:
    """
    Depending on your application's needs, you can provide the Facade with
    existing subsystem objects or force the Facade to create them on its
    own.
    """

    self._subsystem1 = subsystem1 or Subsystem1()
    self._subsystem2 = subsystem2 or Subsystem2()

  def operation(self) -> str:
    """
    The Facade's methods are convenient shortcuts to the sophisticated
    functionality of the subsystems. However, clients get only to a fraction
    of a subsystem's capabilities.
    """

    results = []
    results.append("Facade initializes subsystems:")
    results.append(self._subsystem1.operation1())
    results.append(self._subsystem2.operation1())
    results.append("Facade orders subsystems to perform the action:")
    results.append(self._subsystem1.operation_n())
    results.append(self._subsystem2.operation_z())
    return "\n".join(results)


class Subsystem1:
  """
  The Subsystem can accept requests either from the facade or client directly.
  In any case, to the Subsystem, the Facade is yet another client, and it's
  not a part of the Subsystem.
  """

  def operation1(self) -> str:
    return "Subsystem1: Ready!"

  # ...

  def operation_n(self) -> str:
    return "Subsystem1: Go!"


class Subsystem2:
  """
  Some facades can work with multiple subsystems at the same time.
  """

  def operation1(self) -> str:
    return "Subsystem2: Get ready!"

  # ...

  def operation_z(self) -> str:
    return "Subsystem2: Fire!"


def client_code(facade: Facade) -> None:
  """
  The client code works with complex subsystems through a simple interface
  provided by the Facade. When a facade manages the lifecycle of the
  subsystem, the client might not even know about the existence of the
  subsystem. This approach lets you keep the complexity under control.
  """

  print(facade.operation(), end="")


if __name__ == "__main__":
  # The client code may have some of the subsystem's objects already created.
  # In this case, it might be worthwhile to initialize the Facade with these
  # objects instead of letting the Facade create new instances.
  subsystem1 = Subsystem1()
  subsystem2 = Subsystem2()
  facade = Facade(subsystem1, subsystem2)
  client_code(facade)

Output.txt: Wynik działania

Facade initializes subsystems:
Subsystem1: Ready!
Subsystem2: Get ready!
Facade orders subsystems to perform the action:
Subsystem1: Go!
Subsystem2: Fire!

Fasada w innych językach

Fasada w języku C# Fasada w języku C++ Fasada w języku Go Fasada w języku Java Fasada w języku PHP Fasada w języku Ruby Fasada w języku Rust Fasada w języku Swift Fasada w języku TypeScript