Summer SALE
Fasada

Fasada w języku Ruby

Fasada to strukturalny wzorzec projektowy wyposażający złożony system klas, bibliotekę lub framework w uproszczony interfejs.

Fasada zmniejsza ogólną złożoność aplikacji oraz pomaga przenieść niechciane zależności w jedno miejsce w programie.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Fasada jest często używany w aplikacjach pisanych w Ruby, gdzie przydaje się w pracy ze złożonymi bibliotekami i API.

Identyfikacja: Użycie Fasady można stwierdzić po istnieniu klasy o uproszczonym interfejsie, która deleguje większość swoich zadań innym klasom. Zazwyczaj fasady zarządzają całym cyklem życia używanych przez siebie obiektów.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Fasada ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Facade class provides a simple interface to the complex logic of one or
# several subsystems. The Facade delegates the client requests to the
# appropriate objects within the subsystem. The Facade is also responsible for
# managing their lifecycle. All of this shields the client from the undesired
# complexity of the subsystem.
class Facade
 # Depending on your application's needs, you can provide the Facade with
 # existing subsystem objects or force the Facade to create them on its own.
 def initialize(subsystem1, subsystem2)
  @subsystem1 = subsystem1 || Subsystem1.new
  @subsystem2 = subsystem2 || Subsystem2.new
 end

 # The Facade's methods are convenient shortcuts to the sophisticated
 # functionality of the subsystems. However, clients get only to a fraction of
 # a subsystem's capabilities.
 def operation
  results = []
  results.append('Facade initializes subsystems:')
  results.append(@subsystem1.operation1)
  results.append(@subsystem2.operation1)
  results.append('Facade orders subsystems to perform the action:')
  results.append(@subsystem1.operation_n)
  results.append(@subsystem2.operation_z)
  results.join("\n")
 end
end

# The Subsystem can accept requests either from the facade or client directly.
# In any case, to the Subsystem, the Facade is yet another client, and it's not
# a part of the Subsystem.
class Subsystem1
 # @return [String]
 def operation1
  'Subsystem1: Ready!'
 end

 # ...

 # @return [String]
 def operation_n
  'Subsystem1: Go!'
 end
end

# Some facades can work with multiple subsystems at the same time.
class Subsystem2
 # @return [String]
 def operation1
  'Subsystem2: Get ready!'
 end

 # ...

 # @return [String]
 def operation_z
  'Subsystem2: Fire!'
 end
end

# The client code works with complex subsystems through a simple interface
# provided by the Facade. When a facade manages the lifecycle of the subsystem,
# the client might not even know about the existence of the subsystem. This
# approach lets you keep the complexity under control.
def client_code(facade)
 print facade.operation
end

# The client code may have some of the subsystem's objects already created. In
# this case, it might be worthwhile to initialize the Facade with these objects
# instead of letting the Facade create new instances.
subsystem1 = Subsystem1.new
subsystem2 = Subsystem2.new
facade = Facade.new(subsystem1, subsystem2)
client_code(facade)

output.txt: Wynik działania

Facade initializes subsystems:
Subsystem1: Ready!
Subsystem2: Get ready!
Facade orders subsystems to perform the action:
Subsystem1: Go!
Subsystem2: Fire!

Fasada w innych językach

Fasada w języku C# Fasada w języku C++ Fasada w języku Go Fasada w języku Java Fasada w języku PHP Fasada w języku Python Fasada w języku Rust Fasada w języku Swift Fasada w języku TypeScript