Summer SALE
Mediator

Mediator w języku Rust

Mediator to behawioralny wzorzec projektowy pozwalający zredukować sprzężenie pomiędzy komponentami programu poprzez zmuszenie ich do komunikacji za pośrednictwem obiektu zwanego mediatorem.

Mediator ułatwia modyfikację, rozszerzanie i ponowne wykorzystanie komponentów gdyż z jego pomocą nie są one zależne od wielu innych klas.

Top-Down Ownership

Top-Down Ownership approach allows to apply Mediator in Rust as it is a suitable for Rust’s ownership model with strict borrow checker rules. It’s not the only way to implement Mediator, but it’s a fundamental one.

The key point is thinking in terms of OWNERSHIP.

 1. A mediator takes ownership of all components.

 2. A component doesn’t preserve a reference to a mediator. Instead, it gets the reference via a method call.

  // A train gets a mediator object by reference.
  pub trait Train {
    fn name(&self) -> &String;
    fn arrive(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator);
    fn depart(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator);
  }
  
  // Mediator has notification methods.
  pub trait Mediator {
    fn notify_about_arrival(&mut self, train_name: &str) -> bool;
    fn notify_about_departure(&mut self, train_name: &str);
  }
  
 3. Control flow starts from fn main() where the mediator receives external events/commands.

 4. Mediator trait for the interaction between components (notify_about_arrival, notify_about_departure) is not the same as its external API for receiving external events (accept, depart commands from the main loop).

  let train1 = PassengerTrain::new("Train 1");
  let train2 = FreightTrain::new("Train 2");
  
  // Station has `accept` and `depart` methods,
  // but it also implements `Mediator`.
  let mut station = TrainStation::default();
  
  // Station is taking ownership of the trains.
  station.accept(train1);
  station.accept(train2);
  
  // `train1` and `train2` have been moved inside,
  // but we can use train names to depart them.
  station.depart("Train 1");
  station.depart("Train 2");
  station.depart("Train 3");
  
Top-Down Ownership

Extra info

There is a research and discussion of the Mediator pattern in Rust: https://github.com/fadeevab/mediator-pattern-rust

train_station.rs

use std::collections::{HashMap, VecDeque};

use crate::trains::Train;

// Mediator has notification methods.
pub trait Mediator {
  fn notify_about_arrival(&mut self, train_name: &str) -> bool;
  fn notify_about_departure(&mut self, train_name: &str);
}

#[derive(Default)]
pub struct TrainStation {
  trains: HashMap<String, Box<dyn Train>>,
  train_queue: VecDeque<String>,
  train_on_platform: Option<String>,
}

impl Mediator for TrainStation {
  fn notify_about_arrival(&mut self, train_name: &str) -> bool {
    if self.train_on_platform.is_some() {
      self.train_queue.push_back(train_name.into());
      false
    } else {
      self.train_on_platform.replace(train_name.into());
      true
    }
  }

  fn notify_about_departure(&mut self, train_name: &str) {
    if Some(train_name.into()) == self.train_on_platform {
      self.train_on_platform = None;

      if let Some(next_train_name) = self.train_queue.pop_front() {
        let mut next_train = self.trains.remove(&next_train_name).unwrap();
        next_train.arrive(self);
        self.trains.insert(next_train_name.clone(), next_train);

        self.train_on_platform = Some(next_train_name);
      }
    }
  }
}

impl TrainStation {
  pub fn accept(&mut self, mut train: impl Train + 'static) {
    if self.trains.contains_key(train.name()) {
      println!("{} has already arrived", train.name());
      return;
    }

    train.arrive(self);
    self.trains.insert(train.name().clone(), Box::new(train));
  }

  pub fn depart(&mut self, name: &'static str) {
    let train = self.trains.remove(name);
    if let Some(mut train) = train {
      train.depart(self);
    } else {
      println!("'{}' is not on the station!", name);
    }
  }
}

trains/mod.rs

mod freight_train;
mod passenger_train;

pub use freight_train::FreightTrain;
pub use passenger_train::PassengerTrain;

use crate::train_station::Mediator;

// A train gets a mediator object by reference.
pub trait Train {
  fn name(&self) -> &String;
  fn arrive(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator);
  fn depart(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator);
}

trains/freight_train.rs

use super::Train;
use crate::train_station::Mediator;

pub struct FreightTrain {
  name: String,
}

impl FreightTrain {
  pub fn new(name: &'static str) -> Self {
    Self { name: name.into() }
  }
}

impl Train for FreightTrain {
  fn name(&self) -> &String {
    &self.name
  }

  fn arrive(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator) {
    if !mediator.notify_about_arrival(&self.name) {
      println!("Freight train {}: Arrival blocked, waiting", self.name);
      return;
    }

    println!("Freight train {}: Arrived", self.name);
  }

  fn depart(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator) {
    println!("Freight train {}: Leaving", self.name);
    mediator.notify_about_departure(&self.name);
  }
}

trains/passenger_train.rs

use super::Train;
use crate::train_station::Mediator;

pub struct PassengerTrain {
  name: String,
}

impl PassengerTrain {
  pub fn new(name: &'static str) -> Self {
    Self { name: name.into() }
  }
}

impl Train for PassengerTrain {
  fn name(&self) -> &String {
    &self.name
  }

  fn arrive(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator) {
    if !mediator.notify_about_arrival(&self.name) {
      println!("Passenger train {}: Arrival blocked, waiting", self.name);
      return;
    }

    println!("Passenger train {}: Arrived", self.name);
  }

  fn depart(&mut self, mediator: &mut dyn Mediator) {
    println!("Passenger train {}: Leaving", self.name);
    mediator.notify_about_departure(&self.name);
  }
}

main.rs: Client code

mod train_station;
mod trains;

use train_station::TrainStation;
use trains::{FreightTrain, PassengerTrain};

fn main() {
  let train1 = PassengerTrain::new("Train 1");
  let train2 = FreightTrain::new("Train 2");

  // Station has `accept` and `depart` methods,
  // but it also implements `Mediator`.
  let mut station = TrainStation::default();

  // Station is taking ownership of the trains.
  station.accept(train1);
  station.accept(train2);

  // `train1` and `train2` have been moved inside,
  // but we can use train names to depart them.
  station.depart("Train 1");
  station.depart("Train 2");
  station.depart("Train 3");
}

Output

Passenger train Train 1: Arrived
Freight train Train 2: Arrival blocked, waiting
Passenger train Train 1: Leaving
Freight train Train 2: Arrived
Freight train Train 2: Leaving
'Train 3' is not on the station!

Mediator w innych językach

Mediator w języku C# Mediator w języku C++ Mediator w języku Go Mediator w języku Java Mediator w języku PHP Mediator w języku Python Mediator w języku Ruby Mediator w języku Swift Mediator w języku TypeScript