Spring SALE
Metoda szablonowa

Metoda szablonowa w języku TypeScript

Metoda szablonowa to behawioralny wzorzec projektowy według którego definiuje się szkielet algorytmu w klasie bazowej i pozwala klasom pochodnym nadpisać poszczególne jego etapy bez zmiany ogólnej struktury.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Metoda szablonowa jest dość powszechnie stosowana we frameworkach TypeScript. Twórcy oprogramowania często za jej pomocą dają użytkownikom frameworku możliwość rozszerzenia jego standardowej funkcjonalności poprzez dziedziczenie.

Identyfikacja: Zastosowanie tego wzorca można poznać po obecności behawioralnych metod posiadających jakieś domyślne zachowanie zdefiniowane przez klasę bazową.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Metoda szablonowa ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Abstract Class defines a template method that contains a skeleton of some
 * algorithm, composed of calls to (usually) abstract primitive operations.
 *
 * Concrete subclasses should implement these operations, but leave the template
 * method itself intact.
 */
abstract class AbstractClass {
  /**
   * The template method defines the skeleton of an algorithm.
   */
  public templateMethod(): void {
    this.baseOperation1();
    this.requiredOperations1();
    this.baseOperation2();
    this.hook1();
    this.requiredOperation2();
    this.baseOperation3();
    this.hook2();
  }

  /**
   * These operations already have implementations.
   */
  protected baseOperation1(): void {
    console.log('AbstractClass says: I am doing the bulk of the work');
  }

  protected baseOperation2(): void {
    console.log('AbstractClass says: But I let subclasses override some operations');
  }

  protected baseOperation3(): void {
    console.log('AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway');
  }

  /**
   * These operations have to be implemented in subclasses.
   */
  protected abstract requiredOperations1(): void;

  protected abstract requiredOperation2(): void;

  /**
   * These are "hooks." Subclasses may override them, but it's not mandatory
   * since the hooks already have default (but empty) implementation. Hooks
   * provide additional extension points in some crucial places of the
   * algorithm.
   */
  protected hook1(): void { }

  protected hook2(): void { }
}

/**
 * Concrete classes have to implement all abstract operations of the base class.
 * They can also override some operations with a default implementation.
 */
class ConcreteClass1 extends AbstractClass {
  protected requiredOperations1(): void {
    console.log('ConcreteClass1 says: Implemented Operation1');
  }

  protected requiredOperation2(): void {
    console.log('ConcreteClass1 says: Implemented Operation2');
  }
}

/**
 * Usually, concrete classes override only a fraction of base class' operations.
 */
class ConcreteClass2 extends AbstractClass {
  protected requiredOperations1(): void {
    console.log('ConcreteClass2 says: Implemented Operation1');
  }

  protected requiredOperation2(): void {
    console.log('ConcreteClass2 says: Implemented Operation2');
  }

  protected hook1(): void {
    console.log('ConcreteClass2 says: Overridden Hook1');
  }
}

/**
 * The client code calls the template method to execute the algorithm. Client
 * code does not have to know the concrete class of an object it works with, as
 * long as it works with objects through the interface of their base class.
 */
function clientCode(abstractClass: AbstractClass) {
  // ...
  abstractClass.templateMethod();
  // ...
}

console.log('Same client code can work with different subclasses:');
clientCode(new ConcreteClass1());
console.log('');

console.log('Same client code can work with different subclasses:');
clientCode(new ConcreteClass2());

Output.txt: Wynik działania

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass1 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass1 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Same client code can work with different subclasses:
AbstractClass says: I am doing the bulk of the work
ConcreteClass2 says: Implemented Operation1
AbstractClass says: But I let subclasses override some operations
ConcreteClass2 says: Overridden Hook1
ConcreteClass2 says: Implemented Operation2
AbstractClass says: But I am doing the bulk of the work anyway

Metoda szablonowa w innych językach

Metoda szablonowa w języku C# Metoda szablonowa w języku C++ Metoda szablonowa w języku Go Metoda szablonowa w języku Java Metoda szablonowa w języku PHP Metoda szablonowa w języku Python Metoda szablonowa w języku Ruby Metoda szablonowa w języku Rust Metoda szablonowa w języku Swift