Wiosenna WYPRZEDAŻ
Adapter

Adapter w języku Ruby

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Adapter jest dość powszechny w kodzie Ruby. Często stosuje się go w systemach bazujących na przestarzałym kodzie, gdzie pozwala na współdziałanie takiego kodu z nowoczesnymi klasami.

Identyfikacja: Adapter można rozpoznać po konstruktorze przyjmującym instancję innego typu abstrakcji/interfejsu. Gdy adapter otrzymuje wywołanie kierowane do którejś z jego metod, tłumaczy parametry wywołania do stosownego formatu i przekazuje je do jednej lub wielu metod opakowanego obiektu.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Adapter ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Target defines the domain-specific interface used by the client code.
class Target
 # @return [String]
 def request
  'Target: The default target\'s behavior.'
 end
end

# The Adaptee contains some useful behavior, but its interface is incompatible
# with the existing client code. The Adaptee needs some adaptation before the
# client code can use it.
class Adaptee
 # @return [String]
 def specific_request
  '.eetpadA eht fo roivaheb laicepS'
 end
end

# The Adapter makes the Adaptee's interface compatible with the Target's
# interface.
class Adapter < Target
 # @param [Adaptee] adaptee
 def initialize(adaptee)
  @adaptee = adaptee
 end

 def request
  "Adapter: (TRANSLATED) #{@adaptee.specific_request.reverse!}"
 end
end

# The client code supports all classes that follow the Target interface.
def client_code(target)
 print target.request
end

puts 'Client: I can work just fine with the Target objects:'
target = Target.new
client_code(target)
puts "\n\n"

adaptee = Adaptee.new
puts 'Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don\'t understand it:'
puts "Adaptee: #{adaptee.specific_request}"
puts "\n"

puts 'Client: But I can work with it via the Adapter:'
adapter = Adapter.new(adaptee)
client_code(adapter)

output.txt: Wynik działania

Client: I can work just fine with the Target objects:
Target: The default target's behavior.

Client: The Adaptee class has a weird interface. See, I don't understand it:
Adaptee: .eetpadA eht fo roivaheb laicepS

Client: But I can work with it via the Adapter:
Adapter: (TRANSLATED) Special behavior of the Adaptee.

Adapter w innych językach

Adapter w języku C# Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Python Adapter w języku Rust Adapter w języku Swift Adapter w języku TypeScript