Spring SALE
Adapter

Adapter w języku Rust

Adapter to strukturalny wzorzec projektowy pozwalający na współpracę niekompatybilnych obiektów ze sobą.

Adapter pełni rolę opakowania dwóch obiektów. Przechwytuje wywołania jednego z obiektów i przekształca je na format i interfejs zrozumiały dla drugiego obiektu.

Adapter in Rust

In this example, the trait SpecificTarget is incompatible with a call function which accepts trait Target only.

fn call(target: impl Target);

The adapter helps to pass the incompatible interface to the call function.

let target = TargetAdapter::new(specific_target);
call(target);

adapter.rs

use crate::{adaptee::SpecificTarget, Target};

/// Converts adaptee's specific interface to a compatible `Target` output.
pub struct TargetAdapter {
  adaptee: SpecificTarget,
}

impl TargetAdapter {
  pub fn new(adaptee: SpecificTarget) -> Self {
    Self { adaptee }
  }
}

impl Target for TargetAdapter {
  fn request(&self) -> String {
    // Here's the "adaptation" of a specific output to a compatible output.
    self.adaptee.specific_request().chars().rev().collect()
  }
}

adaptee.rs

pub struct SpecificTarget;

impl SpecificTarget {
  pub fn specific_request(&self) -> String {
    ".tseuqer cificepS".into()
  }
}

target.rs

pub trait Target {
  fn request(&self) -> String;
}

pub struct OrdinaryTarget;

impl Target for OrdinaryTarget {
  fn request(&self) -> String {
    "Ordinary request.".into()
  }
}

main.rs

mod adaptee;
mod adapter;
mod target;

use adaptee::SpecificTarget;
use adapter::TargetAdapter;
use target::{OrdinaryTarget, Target};

/// Calls any object of a `Target` trait.
///
/// To understand the Adapter pattern better, imagine that this is
/// a client code, which can operate over a specific interface only
/// (`Target` trait only). It means that an incompatible interface cannot be
/// passed here without an adapter.
fn call(target: impl Target) {
  println!("'{}'", target.request());
}

fn main() {
  let target = OrdinaryTarget;

  print!("A compatible target can be directly called: ");
  call(target);

  let adaptee = SpecificTarget;

  println!(
    "Adaptee is incompatible with client: '{}'",
    adaptee.specific_request()
  );

  let adapter = TargetAdapter::new(adaptee);

  print!("But with adapter client can call its method: ");
  call(adapter);
}

Output

A compatible target can be directly called: 'Ordinary request.'
Adaptee is incompatible with client: '.tseuqer cificepS'
But with adapter client can call its method: 'Specific request.'

Adapter w innych językach

Adapter w języku C# Adapter w języku C++ Adapter w języku Go Adapter w języku Java Adapter w języku PHP Adapter w języku Python Adapter w języku Ruby Adapter w języku Swift Adapter w języku TypeScript