Spring SALE
Most

Most w języku Ruby

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie przydatny gdy trzeba wspierać obsługę wielu typów serwerów bazodanowych lub interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platformy społecznościowe, itd.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Most ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
# hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
# hierarchy and delegates all of the real work to this object.
class Abstraction
 # @param [Implementation] implementation
 def initialize(implementation)
  @implementation = implementation
 end

 # @return [String]
 def operation
  "Abstraction: Base operation with:\n"\
  "#{@implementation.operation_implementation}"
 end
end

# You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
class ExtendedAbstraction < Abstraction
 # @return [String]
 def operation
  "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n"\
  "#{@implementation.operation_implementation}"
 end
end

# The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
# doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two interfaces
# can be entirely different. Typically the Implementation interface provides
# only primitive operations, while the Abstraction defines higher-level
# operations based on those primitives.
class Implementation
 # @abstract
 #
 # @return [String]
 def operation_implementation
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and implements
# the Implementation interface using that platform's API.
class ConcreteImplementationA < Implementation
 # @return [String]
 def operation_implementation
  'ConcreteImplementationA: Here\'s the result on the platform A.'
 end
end

class ConcreteImplementationB < Implementation
 # @return [String]
 def operation_implementation
  'ConcreteImplementationB: Here\'s the result on the platform B.'
 end
end

# Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
# with a specific Implementation object, the client code should only depend on
# the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
# implementation combination.
def client_code(abstraction)
 # ...

 print abstraction.operation

 # ...
end

# The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
# implementation combination.

implementation = ConcreteImplementationA.new
abstraction = Abstraction.new(implementation)
client_code(abstraction)

puts "\n\n"

implementation = ConcreteImplementationB.new
abstraction = ExtendedAbstraction.new(implementation)
client_code(abstraction)

output.txt: Wynik działania

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku C++ Most w języku Go Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript