Summer SALE
Most

Most w języku Python

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie przydatny gdy trzeba wspierać obsługę wielu typów serwerów bazodanowych lub interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platformy społecznościowe, itd.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Most ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Abstraction:
  """
  The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two
  class hierarchies. It maintains a reference to an object of the
  Implementation hierarchy and delegates all of the real work to this object.
  """

  def __init__(self, implementation: Implementation) -> None:
    self.implementation = implementation

  def operation(self) -> str:
    return (f"Abstraction: Base operation with:\n"
        f"{self.implementation.operation_implementation()}")


class ExtendedAbstraction(Abstraction):
  """
  You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
  """

  def operation(self) -> str:
    return (f"ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n"
        f"{self.implementation.operation_implementation()}")


class Implementation(ABC):
  """
  The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
  doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
  interfaces can be entirely different. Typically the Implementation interface
  provides only primitive operations, while the Abstraction defines higher-
  level operations based on those primitives.
  """

  @abstractmethod
  def operation_implementation(self) -> str:
    pass


"""
Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and implements
the Implementation interface using that platform's API.
"""


class ConcreteImplementationA(Implementation):
  def operation_implementation(self) -> str:
    return "ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A."


class ConcreteImplementationB(Implementation):
  def operation_implementation(self) -> str:
    return "ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B."


def client_code(abstraction: Abstraction) -> None:
  """
  Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
  with a specific Implementation object, the client code should only depend on
  the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
  implementation combination.
  """

  # ...

  print(abstraction.operation(), end="")

  # ...


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
  implementation combination.
  """

  implementation = ConcreteImplementationA()
  abstraction = Abstraction(implementation)
  client_code(abstraction)

  print("\n")

  implementation = ConcreteImplementationB()
  abstraction = ExtendedAbstraction(implementation)
  client_code(abstraction)

Output.txt: Wynik działania

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku C++ Most w języku Go Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript