Summer SALE
Most

Most w języku C#

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie przydatny gdy trzeba wspierać obsługę wielu typów serwerów bazodanowych lub interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platformy społecznościowe, itd.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Most ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Bridge.Conceptual
{
  // The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two
  // class hierarchies. It maintains a reference to an object of the
  // Implementation hierarchy and delegates all of the real work to this
  // object.
  class Abstraction
  {
    protected IImplementation _implementation;
		
    public Abstraction(IImplementation implementation)
    {
      this._implementation = implementation;
    }
		
    public virtual string Operation()
    {
      return "Abstract: Base operation with:\n" + 
        _implementation.OperationImplementation();
    }
  }

  // You can extend the Abstraction without changing the Implementation
  // classes.
  class ExtendedAbstraction : Abstraction
  {
    public ExtendedAbstraction(IImplementation implementation) : base(implementation)
    {
		}
		
    public override string Operation()
    {
      return "ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n" +
        base._implementation.OperationImplementation();
    }
  }

  // The Implementation defines the interface for all implementation classes.
  // It doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
  // interfaces can be entirely different. Typically the Implementation
  // interface provides only primitive operations, while the Abstraction
  // defines higher- level operations based on those primitives.
  public interface IImplementation
  {
    string OperationImplementation();
  }

  // Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
  // implements the Implementation interface using that platform's API.
  class ConcreteImplementationA : IImplementation
  {
    public string OperationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationA: The result in platform A.\n";
    }
  }

  class ConcreteImplementationB : IImplementation
  {
    public string OperationImplementation()
    {
      return "ConcreteImplementationB: The result in platform B.\n";
    }
  }

  class Client
  {
    // Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets
    // linked with a specific Implementation object, the client code should
    // only depend on the Abstraction class. This way the client code can
    // support any abstraction-implementation combination.
    public void ClientCode(Abstraction abstraction)
    {
      Console.Write(abstraction.Operation());
    }
  }
  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Client client = new Client();

      Abstraction abstraction;
      // The client code should be able to work with any pre-configured
      // abstraction-implementation combination.
      abstraction = new Abstraction(new ConcreteImplementationA());
      client.ClientCode(abstraction);
      
      Console.WriteLine();
      
      abstraction = new ExtendedAbstraction(new ConcreteImplementationB());
      client.ClientCode(abstraction);
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Abstract: Base operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationA: The result in platform B.

Most w innych językach

Most w języku C++ Most w języku Go Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift Most w języku TypeScript