Spring SALE
Most

Most w języku TypeScript

Most jest strukturalnym wzorcem projektowym zakładającym podział logiki biznesowej lub dużej klasy na osobne hierarchie klas które następnie można rozwijać niezależnie od siebie.

Jedna z takich hierarchii (zwana często Abstrakcją) posiada referencję do obiektu drugiej hierarchii (zwanej Implementacją) i deleguje mu część (czasem większość) wywołań. Ponieważ wszystkie implementacje mają wspólny interfejs, z punktu widzenia abstrakcji są wymienialne.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Most jest szczególnie przydatny gdy trzeba wspierać obsługę wielu typów serwerów bazodanowych lub interfejsów programowania aplikacji danego typu (na przykład chmura, platformy społecznościowe, itd.)

Identyfikacja: Most można rozpoznać po wyraźnym rozdzieleniu na część kontrolującą i wiele różnych platform od których ta część zależy.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Most ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Abstraction defines the interface for the "control" part of the two class
 * hierarchies. It maintains a reference to an object of the Implementation
 * hierarchy and delegates all of the real work to this object.
 */
class Abstraction {
  protected implementation: Implementation;

  constructor(implementation: Implementation) {
    this.implementation = implementation;
  }

  public operation(): string {
    const result = this.implementation.operationImplementation();
    return `Abstraction: Base operation with:\n${result}`;
  }
}

/**
 * You can extend the Abstraction without changing the Implementation classes.
 */
class ExtendedAbstraction extends Abstraction {
  public operation(): string {
    const result = this.implementation.operationImplementation();
    return `ExtendedAbstraction: Extended operation with:\n${result}`;
  }
}

/**
 * The Implementation defines the interface for all implementation classes. It
 * doesn't have to match the Abstraction's interface. In fact, the two
 * interfaces can be entirely different. Typically the Implementation interface
 * provides only primitive operations, while the Abstraction defines higher-
 * level operations based on those primitives.
 */
interface Implementation {
  operationImplementation(): string;
}

/**
 * Each Concrete Implementation corresponds to a specific platform and
 * implements the Implementation interface using that platform's API.
 */
class ConcreteImplementationA implements Implementation {
  public operationImplementation(): string {
    return 'ConcreteImplementationA: Here\'s the result on the platform A.';
  }
}

class ConcreteImplementationB implements Implementation {
  public operationImplementation(): string {
    return 'ConcreteImplementationB: Here\'s the result on the platform B.';
  }
}

/**
 * Except for the initialization phase, where an Abstraction object gets linked
 * with a specific Implementation object, the client code should only depend on
 * the Abstraction class. This way the client code can support any abstraction-
 * implementation combination.
 */
function clientCode(abstraction: Abstraction) {
  // ..

  console.log(abstraction.operation());

  // ..
}

/**
 * The client code should be able to work with any pre-configured abstraction-
 * implementation combination.
 */
let implementation = new ConcreteImplementationA();
let abstraction = new Abstraction(implementation);
clientCode(abstraction);

console.log('');

implementation = new ConcreteImplementationB();
abstraction = new ExtendedAbstraction(implementation);
clientCode(abstraction);

Output.txt: Wynik działania

Abstraction: Base operation with:
ConcreteImplementationA: Here's the result on the platform A.

ExtendedAbstraction: Extended operation with:
ConcreteImplementationB: Here's the result on the platform B.

Most w innych językach

Most w języku C# Most w języku C++ Most w języku Go Most w języku Java Most w języku PHP Most w języku Python Most w języku Ruby Most w języku Rust Most w języku Swift