Summer SALE
Kompozyt

Kompozyt w języku TypeScript

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie TypeScript. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Kompozyt ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The base Component class declares common operations for both simple and
 * complex objects of a composition.
 */
abstract class Component {
  protected parent!: Component | null;

  /**
   * Optionally, the base Component can declare an interface for setting and
   * accessing a parent of the component in a tree structure. It can also
   * provide some default implementation for these methods.
   */
  public setParent(parent: Component | null) {
    this.parent = parent;
  }

  public getParent(): Component | null {
    return this.parent;
  }

  /**
   * In some cases, it would be beneficial to define the child-management
   * operations right in the base Component class. This way, you won't need to
   * expose any concrete component classes to the client code, even during the
   * object tree assembly. The downside is that these methods will be empty
   * for the leaf-level components.
   */
  public add(component: Component): void { }

  public remove(component: Component): void { }

  /**
   * You can provide a method that lets the client code figure out whether a
   * component can bear children.
   */
  public isComposite(): boolean {
    return false;
  }

  /**
   * The base Component may implement some default behavior or leave it to
   * concrete classes (by declaring the method containing the behavior as
   * "abstract").
   */
  public abstract operation(): string;
}

/**
 * The Leaf class represents the end objects of a composition. A leaf can't have
 * any children.
 *
 * Usually, it's the Leaf objects that do the actual work, whereas Composite
 * objects only delegate to their sub-components.
 */
class Leaf extends Component {
  public operation(): string {
    return 'Leaf';
  }
}

/**
 * The Composite class represents the complex components that may have children.
 * Usually, the Composite objects delegate the actual work to their children and
 * then "sum-up" the result.
 */
class Composite extends Component {
  protected children: Component[] = [];

  /**
   * A composite object can add or remove other components (both simple or
   * complex) to or from its child list.
   */
  public add(component: Component): void {
    this.children.push(component);
    component.setParent(this);
  }

  public remove(component: Component): void {
    const componentIndex = this.children.indexOf(component);
    this.children.splice(componentIndex, 1);

    component.setParent(null);
  }

  public isComposite(): boolean {
    return true;
  }

  /**
   * The Composite executes its primary logic in a particular way. It
   * traverses recursively through all its children, collecting and summing
   * their results. Since the composite's children pass these calls to their
   * children and so forth, the whole object tree is traversed as a result.
   */
  public operation(): string {
    const results = [];
    for (const child of this.children) {
      results.push(child.operation());
    }

    return `Branch(${results.join('+')})`;
  }
}

/**
 * The client code works with all of the components via the base interface.
 */
function clientCode(component: Component) {
  // ...

  console.log(`RESULT: ${component.operation()}`);

  // ...
}

/**
 * This way the client code can support the simple leaf components...
 */
const simple = new Leaf();
console.log('Client: I\'ve got a simple component:');
clientCode(simple);
console.log('');

/**
 * ...as well as the complex composites.
 */
const tree = new Composite();
const branch1 = new Composite();
branch1.add(new Leaf());
branch1.add(new Leaf());
const branch2 = new Composite();
branch2.add(new Leaf());
tree.add(branch1);
tree.add(branch2);
console.log('Client: Now I\'ve got a composite tree:');
clientCode(tree);
console.log('');

/**
 * Thanks to the fact that the child-management operations are declared in the
 * base Component class, the client code can work with any component, simple or
 * complex, without depending on their concrete classes.
 */
function clientCode2(component1: Component, component2: Component) {
  // ...

  if (component1.isComposite()) {
    component1.add(component2);
  }
  console.log(`RESULT: ${component1.operation()}`);

  // ...
}

console.log('Client: I don\'t need to check the components classes even when managing the tree:');
clientCode2(tree, simple);

Output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: Leaf

Client: Now I've got a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf))

Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf)+Leaf)

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift