Wiosenna WYPRZEDAŻ
Kompozyt

Kompozyt w języku Java

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie Java. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Oto kilka przykładów kompozytów ze standardowych bibliotek Java:

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Proste i złożone figury geometryczne

Poniższy przykład pokazuje tworzenie złożonych figur geometrycznych składających się z prostszych kształtów i traktowanie ich jednakowo.

shapes

shapes/Shape.java: Wspólny interfejs figury

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public interface Shape {
  int getX();
  int getY();
  int getWidth();
  int getHeight();
  void move(int x, int y);
  boolean isInsideBounds(int x, int y);
  void select();
  void unSelect();
  boolean isSelected();
  void paint(Graphics graphics);
}

shapes/BaseShape.java: Figura abstrakcyjna z podstawową funkcjonalnością

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

abstract class BaseShape implements Shape {
  public int x;
  public int y;
  public Color color;
  private boolean selected = false;

  BaseShape(int x, int y, Color color) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.color = color;
  }

  @Override
  public int getX() {
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return 0;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return 0;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    this.x += x;
    this.y += y;
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    return x > getX() && x < (getX() + getWidth()) &&
        y > getY() && y < (getY() + getHeight());
  }

  @Override
  public void select() {
    selected = true;
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    selected = false;
  }

  @Override
  public boolean isSelected() {
    return selected;
  }

  void enableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(Color.LIGHT_GRAY);

    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    float[] dash1 = {2.0f};
    g2.setStroke(new BasicStroke(1.0f,
        BasicStroke.CAP_BUTT,
        BasicStroke.JOIN_MITER,
        2.0f, dash1, 0.0f));
  }

  void disableSelectionStyle(Graphics graphics) {
    graphics.setColor(color);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) graphics;
    g2.setStroke(new BasicStroke());
  }


  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
    }
    else {
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    // ...
  }
}

shapes/Dot.java: Kropka (punkt)

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Dot extends BaseShape {
  private final int DOT_SIZE = 3;

  public Dot(int x, int y, Color color) {
    super(x, y, color);
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return DOT_SIZE;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.fillRect(x - 1, y - 1, getWidth(), getHeight());
  }
}

shapes/Circle.java: Okrąg

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Circle extends BaseShape {
  public int radius;

  public Circle(int x, int y, int radius, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.radius = radius;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return radius * 2;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return radius * 2;
  }

  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawOval(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/Rectangle.java: Prostokąt

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;

public class Rectangle extends BaseShape {
  public int width;
  public int height;

  public Rectangle(int x, int y, int width, int height, Color color) {
    super(x, y, color);
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    return width;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    return height;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    super.paint(graphics);
    graphics.drawRect(x, y, getWidth() - 1, getHeight() - 1);
  }
}

shapes/CompoundShape.java: Figura złożona z innych obiektów-kształtów

package refactoring_guru.composite.example.shapes;

import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class CompoundShape extends BaseShape {
  protected List<Shape> children = new ArrayList<>();

  public CompoundShape(Shape... components) {
    super(0, 0, Color.BLACK);
    add(components);
  }

  public void add(Shape component) {
    children.add(component);
  }

  public void add(Shape... components) {
    children.addAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void remove(Shape child) {
    children.remove(child);
  }

  public void remove(Shape... components) {
    children.removeAll(Arrays.asList(components));
  }

  public void clear() {
    children.clear();
  }

  @Override
  public int getX() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int x = children.get(0).getX();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getX() < x) {
        x = child.getX();
      }
    }
    return x;
  }

  @Override
  public int getY() {
    if (children.size() == 0) {
      return 0;
    }
    int y = children.get(0).getY();
    for (Shape child : children) {
      if (child.getY() < y) {
        y = child.getY();
      }
    }
    return y;
  }

  @Override
  public int getWidth() {
    int maxWidth = 0;
    int x = getX();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeX = child.getX() - x;
      int childWidth = childsRelativeX + child.getWidth();
      if (childWidth > maxWidth) {
        maxWidth = childWidth;
      }
    }
    return maxWidth;
  }

  @Override
  public int getHeight() {
    int maxHeight = 0;
    int y = getY();
    for (Shape child : children) {
      int childsRelativeY = child.getY() - y;
      int childHeight = childsRelativeY + child.getHeight();
      if (childHeight > maxHeight) {
        maxHeight = childHeight;
      }
    }
    return maxHeight;
  }

  @Override
  public void move(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      child.move(x, y);
    }
  }

  @Override
  public boolean isInsideBounds(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void unSelect() {
    super.unSelect();
    for (Shape child : children) {
      child.unSelect();
    }
  }

  public boolean selectChildAt(int x, int y) {
    for (Shape child : children) {
      if (child.isInsideBounds(x, y)) {
        child.select();
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    if (isSelected()) {
      enableSelectionStyle(graphics);
      graphics.drawRect(getX() - 1, getY() - 1, getWidth() + 1, getHeight() + 1);
      disableSelectionStyle(graphics);
    }

    for (Shape child : children) {
      child.paint(graphics);
    }
  }
}

editor

editor/ImageEditor.java: Edytor figur

package refactoring_guru.composite.example.editor;

import refactoring_guru.composite.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Shape;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.Border;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

public class ImageEditor {
  private EditorCanvas canvas;
  private CompoundShape allShapes = new CompoundShape();

  public ImageEditor() {
    canvas = new EditorCanvas();
  }

  public void loadShapes(Shape... shapes) {
    allShapes.clear();
    allShapes.add(shapes);
    canvas.refresh();
  }

  private class EditorCanvas extends Canvas {
    JFrame frame;

    private static final int PADDING = 10;

    EditorCanvas() {
      createFrame();
      refresh();
      addMouseListener(new MouseAdapter() {
        @Override
        public void mousePressed(MouseEvent e) {
          allShapes.unSelect();
          allShapes.selectChildAt(e.getX(), e.getY());
          e.getComponent().repaint();
        }
      });
    }

    void createFrame() {
      frame = new JFrame();
      frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.setLocationRelativeTo(null);

      JPanel contentPanel = new JPanel();
      Border padding = BorderFactory.createEmptyBorder(PADDING, PADDING, PADDING, PADDING);
      contentPanel.setBorder(padding);
      frame.setContentPane(contentPanel);

      frame.add(this);
      frame.setVisible(true);
      frame.getContentPane().setBackground(Color.LIGHT_GRAY);
    }

    public int getWidth() {
      return allShapes.getX() + allShapes.getWidth() + PADDING;
    }

    public int getHeight() {
      return allShapes.getY() + allShapes.getHeight() + PADDING;
    }

    void refresh() {
      this.setSize(getWidth(), getHeight());
      frame.pack();
    }

    public void paint(Graphics graphics) {
      allShapes.paint(graphics);
    }
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.composite.example;

import refactoring_guru.composite.example.editor.ImageEditor;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Circle;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.CompoundShape;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Dot;
import refactoring_guru.composite.example.shapes.Rectangle;

import java.awt.*;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    ImageEditor editor = new ImageEditor();

    editor.loadShapes(
        new Circle(10, 10, 10, Color.BLUE),

        new CompoundShape(
          new Circle(110, 110, 50, Color.RED),
          new Dot(160, 160, Color.RED)
        ),

        new CompoundShape(
            new Rectangle(250, 250, 100, 100, Color.GREEN),
            new Dot(240, 240, Color.GREEN),
            new Dot(240, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 360, Color.GREEN),
            new Dot(360, 240, Color.GREEN)
        )
    );
  }
}

OutputDemo.png: Wynik działania

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Ruby Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift Kompozyt w języku TypeScript