Summer SALE
Dekorator

Dekorator w języku Java

Dekorator to strukturalny wzorzec pozwalający na dodawanie obiektom nowych obowiązków w sposób dynamiczny — poprzez “opakowywanie” ich w specjalne obiekty posiadające potrzebną funkcjonalność.

Stosując dekoratory można opakowywać obiekty wielokrotnie, gdyż zarówno obiekt docelowy jak i dekoratory są zgodne pod względem interfejsu. Wynikowy obiekt będzie posiadał ułożoną w formie stosu połączoną funkcjonalność wszystkich “opakowań”.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Dekorator jest dość typowy w kodzie Java, szczególnie tym dotyczącym strumieni.

Oto kilka przykładów dekoratorów w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Dekorator można poznać po metodach kreacyjnych lub konstruktorach przyjmujących obiekty tej samej klasy lub interfejsu jako bieżącą klasę.

Dekoratory szyfrujące i kompresujące

Poniższy przykład pokazuje jak można dostosować zachowanie obiektu bez zmiany jego kodu.

Początkowo badana klasa z logiką biznesową mogła jedynie odczytywać i zapisywać dane w formie zwykłego tekstu. Następnie utworzyliśmy wiele mniejszych klas opakowujących, które dodają nową funkcjonalność po wykonaniu standardowych działań opakowanego obiektu.

Pierwsza nakładka szyfruje i odszyfrowuje dane, a druga kompresuje i dekompresuje dane.

Można nawet połączyć obie nakładki — opakowując jedną z nich w drugą.

decorators

decorators/DataSource.java: Wspólny interfejs danych definiujący operacje odczytu i zapisu

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

public interface DataSource {
  void writeData(String data);

  String readData();
}

decorators/FileDataSource.java: Prosty obiekt odczytujący/zapisujący

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.io.*;

public class FileDataSource implements DataSource {
  private String name;

  public FileDataSource(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    File file = new File(name);
    try (OutputStream fos = new FileOutputStream(file)) {
      fos.write(data.getBytes(), 0, data.length());
    } catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  @Override
  public String readData() {
    char[] buffer = null;
    File file = new File(name);
    try (FileReader reader = new FileReader(file)) {
      buffer = new char[(int) file.length()];
      reader.read(buffer);
    } catch (IOException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
    return new String(buffer);
  }
}

decorators/DataSourceDecorator.java: Abstrakcyjny dekorator bazowy

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

public abstract class DataSourceDecorator implements DataSource {
  private DataSource wrappee;

  DataSourceDecorator(DataSource source) {
    this.wrappee = source;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    wrappee.writeData(data);
  }

  @Override
  public String readData() {
    return wrappee.readData();
  }
}

decorators/EncryptionDecorator.java: Dekorator szyfrujący

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.util.Base64;

public class EncryptionDecorator extends DataSourceDecorator {

  public EncryptionDecorator(DataSource source) {
    super(source);
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    super.writeData(encode(data));
  }

  @Override
  public String readData() {
    return decode(super.readData());
  }

  private String encode(String data) {
    byte[] result = data.getBytes();
    for (int i = 0; i < result.length; i++) {
      result[i] += (byte) 1;
    }
    return Base64.getEncoder().encodeToString(result);
  }

  private String decode(String data) {
    byte[] result = Base64.getDecoder().decode(data);
    for (int i = 0; i < result.length; i++) {
      result[i] -= (byte) 1;
    }
    return new String(result);
  }
}

decorators/CompressionDecorator.java: Dekorator kompresujący

package refactoring_guru.decorator.example.decorators;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Base64;
import java.util.zip.Deflater;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

public class CompressionDecorator extends DataSourceDecorator {
  private int compLevel = 6;

  public CompressionDecorator(DataSource source) {
    super(source);
  }

  public int getCompressionLevel() {
    return compLevel;
  }

  public void setCompressionLevel(int value) {
    compLevel = value;
  }

  @Override
  public void writeData(String data) {
    super.writeData(compress(data));
  }

  @Override
  public String readData() {
    return decompress(super.readData());
  }

  private String compress(String stringData) {
    byte[] data = stringData.getBytes();
    try {
      ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream(512);
      DeflaterOutputStream dos = new DeflaterOutputStream(bout, new Deflater(compLevel));
      dos.write(data);
      dos.close();
      bout.close();
      return Base64.getEncoder().encodeToString(bout.toByteArray());
    } catch (IOException ex) {
      return null;
    }
  }

  private String decompress(String stringData) {
    byte[] data = Base64.getDecoder().decode(stringData);
    try {
      InputStream in = new ByteArrayInputStream(data);
      InflaterInputStream iin = new InflaterInputStream(in);
      ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream(512);
      int b;
      while ((b = iin.read()) != -1) {
        bout.write(b);
      }
      in.close();
      iin.close();
      bout.close();
      return new String(bout.toByteArray());
    } catch (IOException ex) {
      return null;
    }
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.decorator.example;

import refactoring_guru.decorator.example.decorators.*;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    String salaryRecords = "Name,Salary\nJohn Smith,100000\nSteven Jobs,912000";
    DataSourceDecorator encoded = new CompressionDecorator(
                     new EncryptionDecorator(
                       new FileDataSource("out/OutputDemo.txt")));
    encoded.writeData(salaryRecords);
    DataSource plain = new FileDataSource("out/OutputDemo.txt");

    System.out.println("- Input ----------------");
    System.out.println(salaryRecords);
    System.out.println("- Encoded --------------");
    System.out.println(plain.readData());
    System.out.println("- Decoded --------------");
    System.out.println(encoded.readData());
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

- Input ----------------
Name,Salary
John Smith,100000
Steven Jobs,912000
- Encoded --------------
Zkt7e1Q5eU8yUm1Qe0ZsdHJ2VXp6dDBKVnhrUHtUe0sxRUYxQkJIdjVLTVZ0dVI5Q2IwOXFISmVUMU5rcENCQmdxRlByaD4+
- Decoded --------------
Name,Salary
John Smith,100000
Steven Jobs,912000

Dekorator w innych językach

Dekorator w języku C# Dekorator w języku C++ Dekorator w języku Go Dekorator w języku PHP Dekorator w języku Python Dekorator w języku Ruby Dekorator w języku Rust Dekorator w języku Swift Dekorator w języku TypeScript