Summer SALE
Kompozyt

Kompozyt w języku Ruby

Kompozyt to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający komponowanie struktury drzewiastej z obiektów i traktowanie jej jak pojedynczy obiekt.

Kompozyt stał się dość popularnym rozwiązaniem wielu problemów gdzie w grę wchodzi struktura drzewa. Zaletą tego wzorca jest możliwość uruchamiania metod rekurencyjnie na wszystkich elementach struktury i sumowanie wyników ich działania.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Kompozyt jest dość powszechny w kodzie Ruby. Często stosuje się go do modelowania hierarchii komponentów interfejsu użytkownika lub kodu który działa na grafach.

Identyfikacja: Jeśli klasy wszystkich obiektów w drzewie należą do jednej hierarchii to najprawdopodobniej mamy do czynienia z kompozytem. Jeśli dodatkowo metody tych klas delegują zadania obiektom-dzieciom wchodzącym w skład tego drzewa i robią to za pośrednictwem klasy bazowej lub bazowego interfejsu hierarchii, to na pewno jest to kompozyt.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Kompozyt ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The base Component class declares common operations for both simple and
# complex objects of a composition.
class Component
 # @return [Component]
 def parent
  @parent
 end

 # Optionally, the base Component can declare an interface for setting and
 # accessing a parent of the component in a tree structure. It can also provide
 # some default implementation for these methods.
 def parent=(parent)
  @parent = parent
 end

 # In some cases, it would be beneficial to define the child-management
 # operations right in the base Component class. This way, you won't need to
 # expose any concrete component classes to the client code, even during the
 # object tree assembly. The downside is that these methods will be empty for
 # the leaf-level components.
 def add(component)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # @abstract
 #
 # @param [Component] component
 def remove(component)
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end

 # You can provide a method that lets the client code figure out whether a
 # component can bear children.
 def composite?
  false
 end

 # The base Component may implement some default behavior or leave it to
 # concrete classes (by declaring the method containing the behavior as
 # "abstract").
 def operation
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# The Leaf class represents the end objects of a composition. A leaf can't have
# any children.
#
# Usually, it's the Leaf objects that do the actual work, whereas Composite
# objects only delegate to their sub-components.
class Leaf < Component
 # return [String]
 def operation
  'Leaf'
 end
end

# The Composite class represents the complex components that may have children.
# Usually, the Composite objects delegate the actual work to their children and
# then "sum-up" the result.
class Composite < Component
 def initialize
  @children = []
 end

 # A composite object can add or remove other components (both simple or
 # complex) to or from its child list.

 # @param [Component] component
 def add(component)
  @children.append(component)
  component.parent = self
 end

 # @param [Component] component
 def remove(component)
  @children.remove(component)
  component.parent = nil
 end

 # @return [Boolean]
 def composite?
  true
 end

 # The Composite executes its primary logic in a particular way. It traverses
 # recursively through all its children, collecting and summing their results.
 # Since the composite's children pass these calls to their children and so
 # forth, the whole object tree is traversed as a result.
 def operation
  results = []
  @children.each { |child| results.append(child.operation) }
  "Branch(#{results.join('+')})"
 end
end

# The client code works with all of the components via the base interface.
def client_code(component)
 puts "RESULT: #{component.operation}"
end

# Thanks to the fact that the child-management operations are declared in the
# base Component class, the client code can work with any component, simple or
# complex, without depending on their concrete classes.
def client_code2(component1, component2)
 component1.add(component2) if component1.composite?

 print "RESULT: #{component1.operation}"
end

# This way the client code can support the simple leaf components...
simple = Leaf.new
puts 'Client: I\'ve got a simple component:'
client_code(simple)
puts "\n"

# ...as well as the complex composites.
tree = Composite.new

branch1 = Composite.new
branch1.add(Leaf.new)
branch1.add(Leaf.new)

branch2 = Composite.new
branch2.add(Leaf.new)

tree.add(branch1)
tree.add(branch2)

puts 'Client: Now I\'ve got a composite tree:'
client_code(tree)
puts "\n"

puts 'Client: I don\'t need to check the components classes even when managing the tree:'
client_code2(tree, simple)

output.txt: Wynik działania

Client: I've got a simple component:
RESULT: Leaf

Client: Now I've got a composite tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf))

Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:
RESULT: Branch(Branch(Leaf+Leaf)+Branch(Leaf)+Leaf)

Kompozyt w innych językach

Kompozyt w języku C# Kompozyt w języku C++ Kompozyt w języku Go Kompozyt w języku Java Kompozyt w języku PHP Kompozyt w języku Python Kompozyt w języku Rust Kompozyt w języku Swift Kompozyt w języku TypeScript