Wiosenna WYPRZEDAŻ
Budowniczy

Budowniczy w języku C#

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie C#. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie posiadającej jedną metodę kreacyjną i wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody budowniczych można zwykle łańcuchować, na przykład: someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create().

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Budowniczy ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

Program.cs: Przykład koncepcyjny

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace RefactoringGuru.DesignPatterns.Builder.Conceptual
{
  // The Builder interface specifies methods for creating the different parts
  // of the Product objects.
  public interface IBuilder
  {
    void BuildPartA();
		
    void BuildPartB();
		
    void BuildPartC();
  }
  
  // The Concrete Builder classes follow the Builder interface and provide
  // specific implementations of the building steps. Your program may have
  // several variations of Builders, implemented differently.
  public class ConcreteBuilder : IBuilder
  {
    private Product _product = new Product();
    
    // A fresh builder instance should contain a blank product object, which
    // is used in further assembly.
    public ConcreteBuilder()
    {
      this.Reset();
    }
    
    public void Reset()
    {
      this._product = new Product();
    }
		
    // All production steps work with the same product instance.
    public void BuildPartA()
    {
      this._product.Add("PartA1");
    }
		
    public void BuildPartB()
    {
      this._product.Add("PartB1");
    }
		
    public void BuildPartC()
    {
      this._product.Add("PartC1");
    }
		
    // Concrete Builders are supposed to provide their own methods for
    // retrieving results. That's because various types of builders may
    // create entirely different products that don't follow the same
    // interface. Therefore, such methods cannot be declared in the base
    // Builder interface (at least in a statically typed programming
    // language).
    //
    // Usually, after returning the end result to the client, a builder
    // instance is expected to be ready to start producing another product.
    // That's why it's a usual practice to call the reset method at the end
    // of the `GetProduct` method body. However, this behavior is not
    // mandatory, and you can make your builders wait for an explicit reset
    // call from the client code before disposing of the previous result.
    public Product GetProduct()
    {
      Product result = this._product;

      this.Reset();

      return result;
    }
  }
  
  // It makes sense to use the Builder pattern only when your products are
  // quite complex and require extensive configuration.
  //
  // Unlike in other creational patterns, different concrete builders can
  // produce unrelated products. In other words, results of various builders
  // may not always follow the same interface.
  public class Product
  {
    private List<object> _parts = new List<object>();
		
    public void Add(string part)
    {
      this._parts.Add(part);
    }
		
    public string ListParts()
    {
      string str = string.Empty;

      for (int i = 0; i < this._parts.Count; i++)
      {
        str += this._parts[i] + ", ";
      }

      str = str.Remove(str.Length - 2); // removing last ",c"

      return "Product parts: " + str + "\n";
    }
  }
  
  // The Director is only responsible for executing the building steps in a
  // particular sequence. It is helpful when producing products according to a
  // specific order or configuration. Strictly speaking, the Director class is
  // optional, since the client can control builders directly.
  public class Director
  {
    private IBuilder _builder;
    
    public IBuilder Builder
    {
      set { _builder = value; } 
    }
    
    // The Director can construct several product variations using the same
    // building steps.
    public void BuildMinimalViableProduct()
    {
      this._builder.BuildPartA();
    }
		
    public void BuildFullFeaturedProduct()
    {
      this._builder.BuildPartA();
      this._builder.BuildPartB();
      this._builder.BuildPartC();
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // The client code creates a builder object, passes it to the
      // director and then initiates the construction process. The end
      // result is retrieved from the builder object.
      var director = new Director();
      var builder = new ConcreteBuilder();
      director.Builder = builder;
      
      Console.WriteLine("Standard basic product:");
      director.BuildMinimalViableProduct();
      Console.WriteLine(builder.GetProduct().ListParts());

      Console.WriteLine("Standard full featured product:");
      director.BuildFullFeaturedProduct();
      Console.WriteLine(builder.GetProduct().ListParts());

      // Remember, the Builder pattern can be used without a Director
      // class.
      Console.WriteLine("Custom product:");
      builder.BuildPartA();
      builder.BuildPartC();
      Console.Write(builder.GetProduct().ListParts());
    }
  }
}

Output.txt: Wynik działania

Standard basic product:
Product parts: PartA1

Standard full featured product:
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product:
Product parts: PartA1, PartC1

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift Budowniczy w języku TypeScript