Wiosenna WYPRZEDAŻ
Budowniczy

Budowniczy w języku TypeScript

Budowniczy to kreacyjny wzorzec projektowy umożliwiający tworzenie złożonych obiektów krok po kroku.

W przeciwieństwie do innych wzorców kreacyjnych Budowniczy nie zakłada definiowania wspólnego interfejsu dla produktów. Dzięki temu da się wytwarzać różne produkty stosując ten sam proces konstrukcyjny.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Budowniczy jest dobrze znany w świecie TypeScript. Przydaje się szczególnie gdy istnieje potrzeba tworzenia obiektów w wielu różnych możliwych konfiguracjach.

Identyfikacja: Wzorzec Budowniczy można poznać po klasie posiadającej jedną metodę kreacyjną i wiele metod służących konfiguracji tworzonego obiektu. Metody budowniczych można zwykle łańcuchować, na przykład: someBuilder.setValueA(1).setValueB(2).create().

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Budowniczy ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Builder interface specifies methods for creating the different parts of
 * the Product objects.
 */
interface Builder {
  producePartA(): void;
  producePartB(): void;
  producePartC(): void;
}

/**
 * The Concrete Builder classes follow the Builder interface and provide
 * specific implementations of the building steps. Your program may have several
 * variations of Builders, implemented differently.
 */
class ConcreteBuilder1 implements Builder {
  private product: Product1;

  /**
   * A fresh builder instance should contain a blank product object, which is
   * used in further assembly.
   */
  constructor() {
    this.reset();
  }

  public reset(): void {
    this.product = new Product1();
  }

  /**
   * All production steps work with the same product instance.
   */
  public producePartA(): void {
    this.product.parts.push('PartA1');
  }

  public producePartB(): void {
    this.product.parts.push('PartB1');
  }

  public producePartC(): void {
    this.product.parts.push('PartC1');
  }

  /**
   * Concrete Builders are supposed to provide their own methods for
   * retrieving results. That's because various types of builders may create
   * entirely different products that don't follow the same interface.
   * Therefore, such methods cannot be declared in the base Builder interface
   * (at least in a statically typed programming language).
   *
   * Usually, after returning the end result to the client, a builder instance
   * is expected to be ready to start producing another product. That's why
   * it's a usual practice to call the reset method at the end of the
   * `getProduct` method body. However, this behavior is not mandatory, and
   * you can make your builders wait for an explicit reset call from the
   * client code before disposing of the previous result.
   */
  public getProduct(): Product1 {
    const result = this.product;
    this.reset();
    return result;
  }
}

/**
 * It makes sense to use the Builder pattern only when your products are quite
 * complex and require extensive configuration.
 *
 * Unlike in other creational patterns, different concrete builders can produce
 * unrelated products. In other words, results of various builders may not
 * always follow the same interface.
 */
class Product1 {
  public parts: string[] = [];

  public listParts(): void {
    console.log(`Product parts: ${this.parts.join(', ')}\n`);
  }
}

/**
 * The Director is only responsible for executing the building steps in a
 * particular sequence. It is helpful when producing products according to a
 * specific order or configuration. Strictly speaking, the Director class is
 * optional, since the client can control builders directly.
 */
class Director {
  private builder: Builder;

  /**
   * The Director works with any builder instance that the client code passes
   * to it. This way, the client code may alter the final type of the newly
   * assembled product.
   */
  public setBuilder(builder: Builder): void {
    this.builder = builder;
  }

  /**
   * The Director can construct several product variations using the same
   * building steps.
   */
  public buildMinimalViableProduct(): void {
    this.builder.producePartA();
  }

  public buildFullFeaturedProduct(): void {
    this.builder.producePartA();
    this.builder.producePartB();
    this.builder.producePartC();
  }
}

/**
 * The client code creates a builder object, passes it to the director and then
 * initiates the construction process. The end result is retrieved from the
 * builder object.
 */
function clientCode(director: Director) {
  const builder = new ConcreteBuilder1();
  director.setBuilder(builder);

  console.log('Standard basic product:');
  director.buildMinimalViableProduct();
  builder.getProduct().listParts();

  console.log('Standard full featured product:');
  director.buildFullFeaturedProduct();
  builder.getProduct().listParts();

  // Remember, the Builder pattern can be used without a Director class.
  console.log('Custom product:');
  builder.producePartA();
  builder.producePartC();
  builder.getProduct().listParts();
}

const director = new Director();
clientCode(director);

Output.txt: Wynik działania

Standard basic product:
Product parts: PartA1

Standard full featured product:
Product parts: PartA1, PartB1, PartC1

Custom product:
Product parts: PartA1, PartC1

Budowniczy w innych językach

Budowniczy w języku C# Budowniczy w języku C++ Budowniczy w języku Go Budowniczy w języku Java Budowniczy w języku PHP Budowniczy w języku Python Budowniczy w języku Ruby Budowniczy w języku Rust Budowniczy w języku Swift