Spring SALE
Metoda wytwórcza

Metoda wytwórcza w języku TypeScript

Metoda wytwórcza jest kreacyjnym wzorcem projektowym rozwiązującym problem tworzenia obiektów-produktów bez określania ich konkretnych klas.

Metoda wytwórcza definiuje metodę która ma służyć tworzeniu obiektów bez bezpośredniego wywoływania konstruktora (poprzez operator new). Podklasy mogą nadpisać tę metodę w celu zmiany klasy tworzonych obiektów.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Metoda wytwórcza jest często stosowany w kodzie TypeScript. Przydaje się gdy chcesz nadać swojemu kodowi wysoki poziom elastyczności.

Identyfikacja: Metody wytwórcze można poznać po metodach kreacyjnych tworzących obiekty na podstawie konkretnych klas, ale zwracających typ abstrakcyjny lub interfejs.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Metoda wytwórcza ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Creator class declares the factory method that is supposed to return an
 * object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide the
 * implementation of this method.
 */
abstract class Creator {
  /**
   * Note that the Creator may also provide some default implementation of the
   * factory method.
   */
  public abstract factoryMethod(): Product;

  /**
   * Also note that, despite its name, the Creator's primary responsibility is
   * not creating products. Usually, it contains some core business logic that
   * relies on Product objects, returned by the factory method. Subclasses can
   * indirectly change that business logic by overriding the factory method
   * and returning a different type of product from it.
   */
  public someOperation(): string {
    // Call the factory method to create a Product object.
    const product = this.factoryMethod();
    // Now, use the product.
    return `Creator: The same creator's code has just worked with ${product.operation()}`;
  }
}

/**
 * Concrete Creators override the factory method in order to change the
 * resulting product's type.
 */
class ConcreteCreator1 extends Creator {
  /**
   * Note that the signature of the method still uses the abstract product
   * type, even though the concrete product is actually returned from the
   * method. This way the Creator can stay independent of concrete product
   * classes.
   */
  public factoryMethod(): Product {
    return new ConcreteProduct1();
  }
}

class ConcreteCreator2 extends Creator {
  public factoryMethod(): Product {
    return new ConcreteProduct2();
  }
}

/**
 * The Product interface declares the operations that all concrete products must
 * implement.
 */
interface Product {
  operation(): string;
}

/**
 * Concrete Products provide various implementations of the Product interface.
 */
class ConcreteProduct1 implements Product {
  public operation(): string {
    return '{Result of the ConcreteProduct1}';
  }
}

class ConcreteProduct2 implements Product {
  public operation(): string {
    return '{Result of the ConcreteProduct2}';
  }
}

/**
 * The client code works with an instance of a concrete creator, albeit through
 * its base interface. As long as the client keeps working with the creator via
 * the base interface, you can pass it any creator's subclass.
 */
function clientCode(creator: Creator) {
  // ...
  console.log('Client: I\'m not aware of the creator\'s class, but it still works.');
  console.log(creator.someOperation());
  // ...
}

/**
 * The Application picks a creator's type depending on the configuration or
 * environment.
 */
console.log('App: Launched with the ConcreteCreator1.');
clientCode(new ConcreteCreator1());
console.log('');

console.log('App: Launched with the ConcreteCreator2.');
clientCode(new ConcreteCreator2());

Output.txt: Wynik działania

App: Launched with the ConcreteCreator1.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct1}

App: Launched with the ConcreteCreator2.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct2}

Metoda wytwórcza w innych językach

Metoda wytwórcza w języku C# Metoda wytwórcza w języku C++ Metoda wytwórcza w języku Go Metoda wytwórcza w języku Java Metoda wytwórcza w języku PHP Metoda wytwórcza w języku Python Metoda wytwórcza w języku Ruby Metoda wytwórcza w języku Rust Metoda wytwórcza w języku Swift