Spring SALE
Metoda wytwórcza

Metoda wytwórcza w języku Python

Metoda wytwórcza jest kreacyjnym wzorcem projektowym rozwiązującym problem tworzenia obiektów-produktów bez określania ich konkretnych klas.

Metoda wytwórcza definiuje metodę która ma służyć tworzeniu obiektów bez bezpośredniego wywoływania konstruktora (poprzez operator new). Podklasy mogą nadpisać tę metodę w celu zmiany klasy tworzonych obiektów.

Jeśli masz problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i wzorcami wytwórczymi, przeczytaj nasze Porównanie fabryk.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Metoda wytwórcza jest często stosowany w kodzie Python. Przydaje się gdy chcesz nadać swojemu kodowi wysoki poziom elastyczności.

Identyfikacja: Metody wytwórcze można poznać po metodach kreacyjnych tworzących obiekty na podstawie konkretnych klas, ale zwracających typ abstrakcyjny lub interfejs.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca projektowego Metoda wytwórcza ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób są ze sobą powiązane elementy wzorca?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Creator(ABC):
  """
  The Creator class declares the factory method that is supposed to return an
  object of a Product class. The Creator's subclasses usually provide the
  implementation of this method.
  """

  @abstractmethod
  def factory_method(self):
    """
    Note that the Creator may also provide some default implementation of
    the factory method.
    """
    pass

  def some_operation(self) -> str:
    """
    Also note that, despite its name, the Creator's primary responsibility
    is not creating products. Usually, it contains some core business logic
    that relies on Product objects, returned by the factory method.
    Subclasses can indirectly change that business logic by overriding the
    factory method and returning a different type of product from it.
    """

    # Call the factory method to create a Product object.
    product = self.factory_method()

    # Now, use the product.
    result = f"Creator: The same creator's code has just worked with {product.operation()}"

    return result


"""
Concrete Creators override the factory method in order to change the resulting
product's type.
"""


class ConcreteCreator1(Creator):
  """
  Note that the signature of the method still uses the abstract product type,
  even though the concrete product is actually returned from the method. This
  way the Creator can stay independent of concrete product classes.
  """

  def factory_method(self) -> Product:
    return ConcreteProduct1()


class ConcreteCreator2(Creator):
  def factory_method(self) -> Product:
    return ConcreteProduct2()


class Product(ABC):
  """
  The Product interface declares the operations that all concrete products
  must implement.
  """

  @abstractmethod
  def operation(self) -> str:
    pass


"""
Concrete Products provide various implementations of the Product interface.
"""


class ConcreteProduct1(Product):
  def operation(self) -> str:
    return "{Result of the ConcreteProduct1}"


class ConcreteProduct2(Product):
  def operation(self) -> str:
    return "{Result of the ConcreteProduct2}"


def client_code(creator: Creator) -> None:
  """
  The client code works with an instance of a concrete creator, albeit through
  its base interface. As long as the client keeps working with the creator via
  the base interface, you can pass it any creator's subclass.
  """

  print(f"Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.\n"
     f"{creator.some_operation()}", end="")


if __name__ == "__main__":
  print("App: Launched with the ConcreteCreator1.")
  client_code(ConcreteCreator1())
  print("\n")

  print("App: Launched with the ConcreteCreator2.")
  client_code(ConcreteCreator2())

Output.txt: Wynik działania

App: Launched with the ConcreteCreator1.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct1}

App: Launched with the ConcreteCreator2.
Client: I'm not aware of the creator's class, but it still works.
Creator: The same creator's code has just worked with {Result of the ConcreteProduct2}

Metoda wytwórcza w innych językach

Metoda wytwórcza w języku C# Metoda wytwórcza w języku C++ Metoda wytwórcza w języku Go Metoda wytwórcza w języku Java Metoda wytwórcza w języku PHP Metoda wytwórcza w języku Ruby Metoda wytwórcza w języku Rust Metoda wytwórcza w języku Swift Metoda wytwórcza w języku TypeScript