Summer SALE
Pyłek

Pyłek w języku Java

Pyłek to strukturalny wzorzec projektowy umożliwiający obsługę wielkich ilości obiektów przy jednoczesnej oszczędności pamięci.

Wzorzec Pyłek umożliwia zmniejszenie wymogów w zakresie pamięci RAM poprzez współdzielenie części opisu stanu przez wiele obiektów. Innymi słowy Pyłek przechowuje w pamięci podręcznej te dane, które są wspólne dla wielu różnych obiektów.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Pyłek ma jedno zastosowanie: minimalizacja zużycia pamięci. Możesz póki co zignorować ten wzorzec jeśli twój program nie cierpi na niedostatek pamięci.

Przykłady użycia wzorca Pyłek w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Pyłek można poznać po obecności metody kreacyjnej zwracającej obiekty z pamięci podręcznej, zamiast nowo utworzonych.

Renderowanie lasu

W poniższym przykładzie renderujemy las (1 000 000 drzew)! Każde z drzew będzie reprezentowane przez jeden obiekt posiadający pewien stan (współrzędne, tekstura, itd.). Mimo że program wykonuje swoje zadanie, to zużywa przy tym mnóstwo pamięci RAM.

Przyczyna jest prosta: zbyt wiele obiektów-drzew zawiera identyczne dane (nazwa, tekstura, barwa). Możemy więc zastosować wzorzec Pyłek by przenieść te elementy stanu do osobnych obiektów-pyłków (klasa TreeType). Dzięki temu nie musimy przechowywać tych samych danych w tysiącach obiektów Tree, a jedynie odniesienie do odpowiedniego obiektu-pyłka zawierającego dany zestaw wartości.

Z punktu widzenia kodu klienta nie będzie widać zmiany, bo mechanizm odpowiadający za ponowne wykorzystanie pyłków jest umieszczony w fabryce pyłków.

trees

trees/Tree.java: Zawiera unikalny stan każdego drzewa

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;

public class Tree {
  private int x;
  private int y;
  private TreeType type;

  public Tree(int x, int y, TreeType type) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.type = type;
  }

  public void draw(Graphics g) {
    type.draw(g, x, y);
  }
}

trees/TreeType.java: Zawiera stan współdzielony przez wiele drzew

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;

public class TreeType {
  private String name;
  private Color color;
  private String otherTreeData;

  public TreeType(String name, Color color, String otherTreeData) {
    this.name = name;
    this.color = color;
    this.otherTreeData = otherTreeData;
  }

  public void draw(Graphics g, int x, int y) {
    g.setColor(Color.BLACK);
    g.fillRect(x - 1, y, 3, 5);
    g.setColor(color);
    g.fillOval(x - 5, y - 10, 10, 10);
  }
}

trees/TreeFactory.java: Hermetyzuje złożoność tworzenia pyłków

package refactoring_guru.flyweight.example.trees;

import java.awt.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class TreeFactory {
  static Map<String, TreeType> treeTypes = new HashMap<>();

  public static TreeType getTreeType(String name, Color color, String otherTreeData) {
    TreeType result = treeTypes.get(name);
    if (result == null) {
      result = new TreeType(name, color, otherTreeData);
      treeTypes.put(name, result);
    }
    return result;
  }
}

forest

forest/Forest.java: Las który rysujemy

package refactoring_guru.flyweight.example.forest;

import refactoring_guru.flyweight.example.trees.Tree;
import refactoring_guru.flyweight.example.trees.TreeFactory;
import refactoring_guru.flyweight.example.trees.TreeType;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Forest extends JFrame {
  private List<Tree> trees = new ArrayList<>();

  public void plantTree(int x, int y, String name, Color color, String otherTreeData) {
    TreeType type = TreeFactory.getTreeType(name, color, otherTreeData);
    Tree tree = new Tree(x, y, type);
    trees.add(tree);
  }

  @Override
  public void paint(Graphics graphics) {
    for (Tree tree : trees) {
      tree.draw(graphics);
    }
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.flyweight.example;

import refactoring_guru.flyweight.example.forest.Forest;

import java.awt.*;

public class Demo {
  static int CANVAS_SIZE = 500;
  static int TREES_TO_DRAW = 1000000;
  static int TREE_TYPES = 2;

  public static void main(String[] args) {
    Forest forest = new Forest();
    for (int i = 0; i < Math.floor(TREES_TO_DRAW / TREE_TYPES); i++) {
      forest.plantTree(random(0, CANVAS_SIZE), random(0, CANVAS_SIZE),
          "Summer Oak", Color.GREEN, "Oak texture stub");
      forest.plantTree(random(0, CANVAS_SIZE), random(0, CANVAS_SIZE),
          "Autumn Oak", Color.ORANGE, "Autumn Oak texture stub");
    }
    forest.setSize(CANVAS_SIZE, CANVAS_SIZE);
    forest.setVisible(true);

    System.out.println(TREES_TO_DRAW + " trees drawn");
    System.out.println("---------------------");
    System.out.println("Memory usage:");
    System.out.println("Tree size (8 bytes) * " + TREES_TO_DRAW);
    System.out.println("+ TreeTypes size (~30 bytes) * " + TREE_TYPES + "");
    System.out.println("---------------------");
    System.out.println("Total: " + ((TREES_TO_DRAW * 8 + TREE_TYPES * 30) / 1024 / 1024) +
        "MB (instead of " + ((TREES_TO_DRAW * 38) / 1024 / 1024) + "MB)");
  }

  private static int random(int min, int max) {
    return min + (int) (Math.random() * ((max - min) + 1));
  }
}

OutputDemo.png: Zrzut ekranu

OutputDemo.txt: Statystyki zużycia RAM

1000000 trees drawn
---------------------
Memory usage:
Tree size (8 bytes) * 1000000
+ TreeTypes size (~30 bytes) * 2
---------------------
Total: 7MB (instead of 36MB)

Pyłek w innych językach

Pyłek w języku C# Pyłek w języku C++ Pyłek w języku Go Pyłek w języku PHP Pyłek w języku Python Pyłek w języku Ruby Pyłek w języku Rust Pyłek w języku Swift Pyłek w języku TypeScript