Wiosenna WYPRZEDAŻ
Pełnomocnik

Pełnomocnik w języku Java

Pełnomocnik to strukturalny wzorzec projektowy według którego obiekt-usługodawca używany przez klienta jest zastępowany przez obiekt zastępczy, zwany pełnomocnikiem. Pełnomocnik przechwytuje żądania od klienta, wykonuje jakąś pracę (kontrola dostępu, zarządzanie pamięcią podręczną, itp.) a następnie przekazuje żądanie usługodawcy.

Obiekt będący pełnomocnikiem ma ten sam interfejs co usługodawca, co czyni go wymienialnym z obiektem usługodawcy dotychczas przekazywanym klientowi.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Pełnomocnik nie jest częstym gościem w aplikacjach napisanych w Javie, ale w niektórych wyjątkowych sytuacjach bardzo się przydaje. Jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trzeba dodać jakąś funkcjonalność obiektowi istniejącej klasy bez zmiany kodu klienta.

Przykłady pełnomocników w standardowych bibliotekach Javy:

Identyfikacja: Pełnomocnicy delegują całą faktyczną pracę innemu obiektowi. Każda metoda pełnomocnika powinna odnosić się do obiektu-usługodawcy, chyba, że pełnomocnik jest klasą pochodną usługi.

Pełnomocnik z pamięcią podręczną

W poniższym przykładzie wzorzec Pełnomocnik pozwala zaimplementować leniwą inicjalizację oraz pamięć podręczną zewnętrznej, niewydolnej bibliotece integrującej z YouTube.

Pełnomocnik jest bezcenny gdy trzeba nadać dodatkowe obowiązki klasie której kodu nie możesz zmienić.

some_cool_media_library

some_cool_media_library/ThirdPartyYouTubeLib.java: Interfejs zdalnej usługi

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

import java.util.HashMap;

public interface ThirdPartyYouTubeLib {
  HashMap<String, Video> popularVideos();

  Video getVideo(String videoId);
}

some_cool_media_library/ThirdPartyYouTubeClass.java: Implementacja zdalnej usługi

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

import java.util.HashMap;

public class ThirdPartyYouTubeClass implements ThirdPartyYouTubeLib {

  @Override
  public HashMap<String, Video> popularVideos() {
    connectToServer("http://www.youtube.com");
    return getRandomVideos();
  }

  @Override
  public Video getVideo(String videoId) {
    connectToServer("http://www.youtube.com/" + videoId);
    return getSomeVideo(videoId);
  }

  // -----------------------------------------------------------------------
  // Fake methods to simulate network activity. They as slow as a real life.

  private int random(int min, int max) {
    return min + (int) (Math.random() * ((max - min) + 1));
  }

  private void experienceNetworkLatency() {
    int randomLatency = random(5, 10);
    for (int i = 0; i < randomLatency; i++) {
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }
  }

  private void connectToServer(String server) {
    System.out.print("Connecting to " + server + "... ");
    experienceNetworkLatency();
    System.out.print("Connected!" + "\n");
  }

  private HashMap<String, Video> getRandomVideos() {
    System.out.print("Downloading populars... ");

    experienceNetworkLatency();
    HashMap<String, Video> hmap = new HashMap<String, Video>();
    hmap.put("catzzzzzzzzz", new Video("sadgahasgdas", "Catzzzz.avi"));
    hmap.put("mkafksangasj", new Video("mkafksangasj", "Dog play with ball.mp4"));
    hmap.put("dancesvideoo", new Video("asdfas3ffasd", "Dancing video.mpq"));
    hmap.put("dlsdk5jfslaf", new Video("dlsdk5jfslaf", "Barcelona vs RealM.mov"));
    hmap.put("3sdfgsd1j333", new Video("3sdfgsd1j333", "Programing lesson#1.avi"));

    System.out.print("Done!" + "\n");
    return hmap;
  }

  private Video getSomeVideo(String videoId) {
    System.out.print("Downloading video... ");

    experienceNetworkLatency();
    Video video = new Video(videoId, "Some video title");

    System.out.print("Done!" + "\n");
    return video;
  }

}

some_cool_media_library/Video.java: Plik wideo

package refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library;

public class Video {
  public String id;
  public String title;
  public String data;

  Video(String id, String title) {
    this.id = id;
    this.title = title;
    this.data = "Random video.";
  }
}

proxy

proxy/YouTubeCacheProxy.java: Pełnomocnik z pamięcią podręczną

package refactoring_guru.proxy.example.proxy;

import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeClass;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeLib;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.Video;

import java.util.HashMap;

public class YouTubeCacheProxy implements ThirdPartyYouTubeLib {
  private ThirdPartyYouTubeLib youtubeService;
  private HashMap<String, Video> cachePopular = new HashMap<String, Video>();
  private HashMap<String, Video> cacheAll = new HashMap<String, Video>();

  public YouTubeCacheProxy() {
    this.youtubeService = new ThirdPartyYouTubeClass();
  }

  @Override
  public HashMap<String, Video> popularVideos() {
    if (cachePopular.isEmpty()) {
      cachePopular = youtubeService.popularVideos();
    } else {
      System.out.println("Retrieved list from cache.");
    }
    return cachePopular;
  }

  @Override
  public Video getVideo(String videoId) {
    Video video = cacheAll.get(videoId);
    if (video == null) {
      video = youtubeService.getVideo(videoId);
      cacheAll.put(videoId, video);
    } else {
      System.out.println("Retrieved video '" + videoId + "' from cache.");
    }
    return video;
  }

  public void reset() {
    cachePopular.clear();
    cacheAll.clear();
  }
}

downloader

downloader/YouTubeDownloader.java: Aplikacja pobierająca multimedia

package refactoring_guru.proxy.example.downloader;

import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeLib;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.Video;

import java.util.HashMap;

public class YouTubeDownloader {
  private ThirdPartyYouTubeLib api;

  public YouTubeDownloader(ThirdPartyYouTubeLib api) {
    this.api = api;
  }

  public void renderVideoPage(String videoId) {
    Video video = api.getVideo(videoId);
    System.out.println("\n-------------------------------");
    System.out.println("Video page (imagine fancy HTML)");
    System.out.println("ID: " + video.id);
    System.out.println("Title: " + video.title);
    System.out.println("Video: " + video.data);
    System.out.println("-------------------------------\n");
  }

  public void renderPopularVideos() {
    HashMap<String, Video> list = api.popularVideos();
    System.out.println("\n-------------------------------");
    System.out.println("Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)");
    for (Video video : list.values()) {
      System.out.println("ID: " + video.id + " / Title: " + video.title);
    }
    System.out.println("-------------------------------\n");
  }
}

Demo.java: Kod inicjalizujący

package refactoring_guru.proxy.example;

import refactoring_guru.proxy.example.downloader.YouTubeDownloader;
import refactoring_guru.proxy.example.proxy.YouTubeCacheProxy;
import refactoring_guru.proxy.example.some_cool_media_library.ThirdPartyYouTubeClass;

public class Demo {

  public static void main(String[] args) {
    YouTubeDownloader naiveDownloader = new YouTubeDownloader(new ThirdPartyYouTubeClass());
    YouTubeDownloader smartDownloader = new YouTubeDownloader(new YouTubeCacheProxy());

    long naive = test(naiveDownloader);
    long smart = test(smartDownloader);
    System.out.print("Time saved by caching proxy: " + (naive - smart) + "ms");

  }

  private static long test(YouTubeDownloader downloader) {
    long startTime = System.currentTimeMillis();

    // User behavior in our app:
    downloader.renderPopularVideos();
    downloader.renderVideoPage("catzzzzzzzzz");
    downloader.renderPopularVideos();
    downloader.renderVideoPage("dancesvideoo");
    // Users might visit the same page quite often.
    downloader.renderVideoPage("catzzzzzzzzz");
    downloader.renderVideoPage("someothervid");

    long estimatedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
    System.out.print("Time elapsed: " + estimatedTime + "ms\n");
    return estimatedTime;
  }
}

OutputDemo.txt: Wynik działania

Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/dancesvideoo... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: dancesvideoo
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/someothervid... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: someothervid
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Time elapsed: 9354ms
Connecting to http://www.youtube.com... Connected!
Downloading populars... Done!

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/catzzzzzzzzz... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Retrieved list from cache.

-------------------------------
Most popular videos on YouTube (imagine fancy HTML)
ID: sadgahasgdas / Title: Catzzzz.avi
ID: asdfas3ffasd / Title: Dancing video.mpq
ID: 3sdfgsd1j333 / Title: Programing lesson#1.avi
ID: mkafksangasj / Title: Dog play with ball.mp4
ID: dlsdk5jfslaf / Title: Barcelona vs RealM.mov
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/dancesvideoo... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: dancesvideoo
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Retrieved video 'catzzzzzzzzz' from cache.

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: catzzzzzzzzz
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Connecting to http://www.youtube.com/someothervid... Connected!
Downloading video... Done!

-------------------------------
Video page (imagine fancy HTML)
ID: someothervid
Title: Some video title
Video: Random video.
-------------------------------

Time elapsed: 5875ms
Time saved by caching proxy: 3479ms

Pełnomocnik w innych językach

Pełnomocnik w języku C# Pełnomocnik w języku C++ Pełnomocnik w języku Go Pełnomocnik w języku PHP Pełnomocnik w języku Python Pełnomocnik w języku Ruby Pełnomocnik w języku Rust Pełnomocnik w języku Swift Pełnomocnik w języku TypeScript