Wiosenna WYPRZEDAŻ
Polecenie

Polecenie w języku Python

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w Pythonie jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Polecenie ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.py: Przykład koncepcyjny

from __future__ import annotations
from abc import ABC, abstractmethod


class Command(ABC):
  """
  The Command interface declares a method for executing a command.
  """

  @abstractmethod
  def execute(self) -> None:
    pass


class SimpleCommand(Command):
  """
  Some commands can implement simple operations on their own.
  """

  def __init__(self, payload: str) -> None:
    self._payload = payload

  def execute(self) -> None:
    print(f"SimpleCommand: See, I can do simple things like printing"
       f"({self._payload})")


class ComplexCommand(Command):
  """
  However, some commands can delegate more complex operations to other
  objects, called "receivers."
  """

  def __init__(self, receiver: Receiver, a: str, b: str) -> None:
    """
    Complex commands can accept one or several receiver objects along with
    any context data via the constructor.
    """

    self._receiver = receiver
    self._a = a
    self._b = b

  def execute(self) -> None:
    """
    Commands can delegate to any methods of a receiver.
    """

    print("ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object", end="")
    self._receiver.do_something(self._a)
    self._receiver.do_something_else(self._b)


class Receiver:
  """
  The Receiver classes contain some important business logic. They know how to
  perform all kinds of operations, associated with carrying out a request. In
  fact, any class may serve as a Receiver.
  """

  def do_something(self, a: str) -> None:
    print(f"\nReceiver: Working on ({a}.)", end="")

  def do_something_else(self, b: str) -> None:
    print(f"\nReceiver: Also working on ({b}.)", end="")


class Invoker:
  """
  The Invoker is associated with one or several commands. It sends a request
  to the command.
  """

  _on_start = None
  _on_finish = None

  """
  Initialize commands.
  """

  def set_on_start(self, command: Command):
    self._on_start = command

  def set_on_finish(self, command: Command):
    self._on_finish = command

  def do_something_important(self) -> None:
    """
    The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes. The
    Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a
    command.
    """

    print("Invoker: Does anybody want something done before I begin?")
    if isinstance(self._on_start, Command):
      self._on_start.execute()

    print("Invoker: ...doing something really important...")

    print("Invoker: Does anybody want something done after I finish?")
    if isinstance(self._on_finish, Command):
      self._on_finish.execute()


if __name__ == "__main__":
  """
  The client code can parameterize an invoker with any commands.
  """

  invoker = Invoker()
  invoker.set_on_start(SimpleCommand("Say Hi!"))
  receiver = Receiver()
  invoker.set_on_finish(ComplexCommand(
    receiver, "Send email", "Save report"))

  invoker.do_something_important()

Output.txt: Wynik działania

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C# Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Go Polecenie w języku Java Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Ruby Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift Polecenie w języku TypeScript