Summer SALE
Polecenie

Polecenie w języku Java

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w Javie jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika w odpowiedzi na różne interakcje z tymi elementami. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Oto parę przykładów użycia wzorca Polecenie w głównych bibliotekach Java:

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Polecenia edytora tekstu oraz funkcjonalność ‘cofnij’

Edytor tekstu w poniższym przykładzie tworzy nowe obiekty-polecenia przy okazji każdej interakcji użytkownika z programem. Po wykonaniu swoich zadań, polecenie trafia na stos stanowiący historię poleceń.

Aby cofnąć czynność, aplikacja pobiera ostatnio uruchomione polecenie z historii i albo wykonuje odwrotną czynność, albo przywraca wcześniejszy stan edytora, zapisany przez to polecenie.

commands

commands/Command.java: Abstrakcyjne bazowe polecenie

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public abstract class Command {
  public Editor editor;
  private String backup;

  Command(Editor editor) {
    this.editor = editor;
  }

  void backup() {
    backup = editor.textField.getText();
  }

  public void undo() {
    editor.textField.setText(backup);
  }

  public abstract boolean execute();
}

commands/CopyCommand.java: Kopiuj zaznaczony tekst do schowka

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CopyCommand extends Command {

  public CopyCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
    return false;
  }
}

commands/PasteCommand.java: Wklej tekst ze schowka

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class PasteCommand extends Command {

  public PasteCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    if (editor.clipboard == null || editor.clipboard.isEmpty()) return false;

    backup();
    editor.textField.insert(editor.clipboard, editor.textField.getCaretPosition());
    return true;
  }
}

commands/CutCommand.java: Wytnij tekst i umieść w schowku

package refactoring_guru.command.example.commands;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class CutCommand extends Command {

  public CutCommand(Editor editor) {
    super(editor);
  }

  @Override
  public boolean execute() {
    if (editor.textField.getSelectedText().isEmpty()) return false;

    backup();
    String source = editor.textField.getText();
    editor.clipboard = editor.textField.getSelectedText();
    editor.textField.setText(cutString(source));
    return true;
  }

  private String cutString(String source) {
    String start = source.substring(0, editor.textField.getSelectionStart());
    String end = source.substring(editor.textField.getSelectionEnd());
    return start + end;
  }
}

commands/CommandHistory.java: Historia poleceń

package refactoring_guru.command.example.commands;

import java.util.Stack;

public class CommandHistory {
  private Stack<Command> history = new Stack<>();

  public void push(Command c) {
    history.push(c);
  }

  public Command pop() {
    return history.pop();
  }

  public boolean isEmpty() { return history.isEmpty(); }
}

editor

editor/Editor.java: GUI edytora tekstu

package refactoring_guru.command.example.editor;

import refactoring_guru.command.example.commands.*;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Editor {
  public JTextArea textField;
  public String clipboard;
  private CommandHistory history = new CommandHistory();

  public void init() {
    JFrame frame = new JFrame("Text editor (type & use buttons, Luke!)");
    JPanel content = new JPanel();
    frame.setContentPane(content);
    frame.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    content.setLayout(new BoxLayout(content, BoxLayout.Y_AXIS));
    textField = new JTextArea();
    textField.setLineWrap(true);
    content.add(textField);
    JPanel buttons = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
    JButton ctrlC = new JButton("Ctrl+C");
    JButton ctrlX = new JButton("Ctrl+X");
    JButton ctrlV = new JButton("Ctrl+V");
    JButton ctrlZ = new JButton("Ctrl+Z");
    Editor editor = this;
    ctrlC.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new CopyCommand(editor));
      }
    });
    ctrlX.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new CutCommand(editor));
      }
    });
    ctrlV.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        executeCommand(new PasteCommand(editor));
      }
    });
    ctrlZ.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        undo();
      }
    });
    buttons.add(ctrlC);
    buttons.add(ctrlX);
    buttons.add(ctrlV);
    buttons.add(ctrlZ);
    content.add(buttons);
    frame.setSize(450, 200);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setVisible(true);
  }

  private void executeCommand(Command command) {
    if (command.execute()) {
      history.push(command);
    }
  }

  private void undo() {
    if (history.isEmpty()) return;

    Command command = history.pop();
    if (command != null) {
      command.undo();
    }
  }
}

Demo.java: Kod klienta

package refactoring_guru.command.example;

import refactoring_guru.command.example.editor.Editor;

public class Demo {
  public static void main(String[] args) {
    Editor editor = new Editor();
    editor.init();
  }
}

OutputDemo.png: Wynik działania

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C# Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Go Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Python Polecenie w języku Ruby Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift Polecenie w języku TypeScript