Summer SALE
Polecenie

Polecenie w języku Ruby

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w Ruby jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Polecenie ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

main.rb: Przykład koncepcyjny

# The Command interface declares a method for executing a command.
class Command
 # @abstract
 def execute
  raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
 end
end

# Some commands can implement simple operations on their own.
class SimpleCommand < Command
 # @param [String] payload
 def initialize(payload)
  @payload = payload
 end

 def execute
  puts "SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (#{@payload})"
 end
end

# However, some commands can delegate more complex operations to other objects,
# called "receivers".
class ComplexCommand < Command
 # Complex commands can accept one or several receiver objects along with any
 # context data via the constructor.
 def initialize(receiver, a, b)
  @receiver = receiver
  @a = a
  @b = b
 end

 # Commands can delegate to any methods of a receiver.
 def execute
  print 'ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object'
  @receiver.do_something(@a)
  @receiver.do_something_else(@b)
 end
end

# The Receiver classes contain some important business logic. They know how to
# perform all kinds of operations, associated with carrying out a request. In
# fact, any class may serve as a Receiver.
class Receiver
 # @param [String] a
 def do_something(a)
  print "\nReceiver: Working on (#{a}.)"
 end

 # @param [String] b
 def do_something_else(b)
  print "\nReceiver: Also working on (#{b}.)"
 end
end

# The Invoker is associated with one or several commands. It sends a request to
# the command.
class Invoker
 # Initialize commands.

 # @param [Command] command
 def on_start=(command)
  @on_start = command
 end

 # @param [Command] command
 def on_finish=(command)
  @on_finish = command
 end

 # The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes. The
 # Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a command.
 def do_something_important
  puts 'Invoker: Does anybody want something done before I begin?'
  @on_start.execute if @on_start.is_a? Command

  puts 'Invoker: ...doing something really important...'

  puts 'Invoker: Does anybody want something done after I finish?'
  @on_finish.execute if @on_finish.is_a? Command
 end
end

# The client code can parameterize an invoker with any commands.
invoker = Invoker.new
invoker.on_start = SimpleCommand.new('Say Hi!')
receiver = Receiver.new
invoker.on_finish = ComplexCommand.new(receiver, 'Send email', 'Save report')

invoker.do_something_important

output.txt: Wynik działania

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C# Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Go Polecenie w języku Java Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Python Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift Polecenie w języku TypeScript