Summer SALE
Polecenie

Polecenie w języku TypeScript

Polecenie to behawioralny wzorzec projektowy według którego żądania lub proste działania są konwertowane na obiekty.

Wyżej wymieniona konwersja pozwala odkładać zadania w czasie, uruchamiać je zdalnie, przechowywać ich historię, itp.

Złożoność:

Popularność:

Przykłady użycia: Wzorzec Polecenie jest dość powszechny w kodzie napisanym w TypeScript jako alternatywa dla wywołania zwrotnego (ang. callback) zakładającego przypisanie akcji elementom interfejsu użytkownika. Jest stosowany także w celu kolejkowania zadań, śledzenia historii wykonanych działań, itp.

Identyfikacja: Jeśli widzisz zestaw powiązanych klas odpowiadających konkretnym czynnościom (jak “Kopiuj”, “Wytnij”, “Wyślij”, “Drukuj”, itd.) — może to oznaczać użycie wzorca Polecenie. Takie klasy powinny implementować ten sam interfejs/klasę abstrakcyjną. Polecenia mogą samodzielnie implementować poszczególne czynności lub delegować zadania osobnym obiektom — zwanym odbiorcami. Ostatnim elementem układanki jest znalezienie obiektu wywołującego — będzie to klasa przyjmująca obiekty-polecenia w charakterze parametrów swoich metod lub konstruktora.

Przykład koncepcyjny

Poniższy przykład ilustruje strukturę wzorca Polecenie ze szczególnym naciskiem na następujące kwestie:

 • Z jakich składa się klas?
 • Jakie role pełnią te klasy?
 • W jaki sposób elementy wzorca są ze sobą powiązane?

index.ts: Przykład koncepcyjny

/**
 * The Command interface declares a method for executing a command.
 */
interface Command {
  execute(): void;
}

/**
 * Some commands can implement simple operations on their own.
 */
class SimpleCommand implements Command {
  private payload: string;

  constructor(payload: string) {
    this.payload = payload;
  }

  public execute(): void {
    console.log(`SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (${this.payload})`);
  }
}

/**
 * However, some commands can delegate more complex operations to other objects,
 * called "receivers."
 */
class ComplexCommand implements Command {
  private receiver: Receiver;

  /**
   * Context data, required for launching the receiver's methods.
   */
  private a: string;

  private b: string;

  /**
   * Complex commands can accept one or several receiver objects along with
   * any context data via the constructor.
   */
  constructor(receiver: Receiver, a: string, b: string) {
    this.receiver = receiver;
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  /**
   * Commands can delegate to any methods of a receiver.
   */
  public execute(): void {
    console.log('ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.');
    this.receiver.doSomething(this.a);
    this.receiver.doSomethingElse(this.b);
  }
}

/**
 * The Receiver classes contain some important business logic. They know how to
 * perform all kinds of operations, associated with carrying out a request. In
 * fact, any class may serve as a Receiver.
 */
class Receiver {
  public doSomething(a: string): void {
    console.log(`Receiver: Working on (${a}.)`);
  }

  public doSomethingElse(b: string): void {
    console.log(`Receiver: Also working on (${b}.)`);
  }
}

/**
 * The Invoker is associated with one or several commands. It sends a request to
 * the command.
 */
class Invoker {
  private onStart: Command;

  private onFinish: Command;

  /**
   * Initialize commands.
   */
  public setOnStart(command: Command): void {
    this.onStart = command;
  }

  public setOnFinish(command: Command): void {
    this.onFinish = command;
  }

  /**
   * The Invoker does not depend on concrete command or receiver classes. The
   * Invoker passes a request to a receiver indirectly, by executing a
   * command.
   */
  public doSomethingImportant(): void {
    console.log('Invoker: Does anybody want something done before I begin?');
    if (this.isCommand(this.onStart)) {
      this.onStart.execute();
    }

    console.log('Invoker: ...doing something really important...');

    console.log('Invoker: Does anybody want something done after I finish?');
    if (this.isCommand(this.onFinish)) {
      this.onFinish.execute();
    }
  }

  private isCommand(object): object is Command {
    return object.execute !== undefined;
  }
}

/**
 * The client code can parameterize an invoker with any commands.
 */
const invoker = new Invoker();
invoker.setOnStart(new SimpleCommand('Say Hi!'));
const receiver = new Receiver();
invoker.setOnFinish(new ComplexCommand(receiver, 'Send email', 'Save report'));

invoker.doSomethingImportant();

Output.txt: Wynik działania

Invoker: Does anybody want something done before I begin?
SimpleCommand: See, I can do simple things like printing (Say Hi!)
Invoker: ...doing something really important...
Invoker: Does anybody want something done after I finish?
ComplexCommand: Complex stuff should be done by a receiver object.
Receiver: Working on (Send email.)
Receiver: Also working on (Save report.)

Polecenie w innych językach

Polecenie w języku C# Polecenie w języku C++ Polecenie w języku Go Polecenie w języku Java Polecenie w języku PHP Polecenie w języku Python Polecenie w języku Ruby Polecenie w języku Rust Polecenie w języku Swift